انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی | نمونه پروپوزال

عنوان پايان نامه: 

فارسي:

بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به برند ( مطالعه موردی : مشتریان بانک ملی در شهرستان اراک)

انگليسي:

Investigating The Effect Of Social Identity Perspective On Brand Loyalty (The Case Of : Melli Bank customers in Arak)

بيان مساله:

در انجام این پایان نامه مدیریت بازرگانی به بررسی دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به برند می پردازیم. به این نحو که شناسایی فرآیند روانی مصرف کننده راهی برای دستیابی به چگونگی وفادار ساختن وی به برند می باشد.دیدگاه هویت اجتماعی مکانی برای هویت برند، به عنوان یک کلید سابقه دار برای شناسایی برند می باشد.که این موضوع بیشتر در یک دیدگاه کلی در بازاریابی مطرح می شود.
در واقع در طی انجام پایان نامه مشخص می شود که برای ایجاد ارتباطات برند با مشتری (مصرف کننده)، نحوه تکمیل هویت ، شناسایی چگونگی ارزش گذاری برند توسط مصرف کننده، جلب اعتماد و رضایت مندی وی و ترکیب آن با متغیر هویت اجتماعی که موجبات وفاداری مصرف کننده به برند را فراهم می نماید ،چه راهکارهایی باید اندیشید؟

همچنین این تحقیقات، هویت برند را یک اثر مستقیم در ارتباط با برند نشان می دهند. شواهد نشان می دهد، اولین گام در بررسی و توصیف این روابط، همکاری هویت برند در چارچوب تثبیت شده ی وفاداری محرک ها است که این مطالعه برای اولین بار در شناسایی سازه های کلیدی انجام شده و مشتریان می توانند روابط قوی خود را با برند ، برای شناسایی توسعه دهند.

با توجه به مطالعات اخیر وتمرکز آن بر سازه های محوری  (اعتماد،رضایت مشتری و ارزش درک شده )تحقیقات اندکی بر یکپارچه سازی متغیر هویت اجتماعی با متغیر مبادله اجتماعی در توضیح وفاداری به برند موجود است که نشان می دهد برند یک اعتبار است. برند نه تنها برای کیفیت بلکه برای وضعیت مهم تر، به ویژه مصرف، آشکارا وجود دارد و شهرت مثبت شرکت بر ارتباط مشتری- برند تاثیر می گذارد.

بنابراین، موجبات این تحقیق  برای تکمیل مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته است ; رویکرد آمیخته بودن دو فرآیند شناسایی اجتماعی و سازه های محوری ( اعتماد، ارزش، رضایت) را مطرح کرد تا ما را به دستیابی فرآیند روانی مصرف کنندگان رهنمون سازد. در این تحقیق رابطه بین ارزش، اعتماد و اثر رضایتمندی به واسطه هویت برند بر وفاداری به آن نشان داده میشود.

آیا افراد مختلف، سطوح مختلفی از انگیزه و نیازهای مشخص شده ای برای شناسایی برند دارند؟

با توجه به اصل ابزار اولیه ارزش درک شده، آیا یک برند با هویت برجسته تر به ارزش درک شده بیشتری تمایل دارد؟

همچنین دراین پایان نامه، افزایش وحفظ اعتماد به نفس،هویت دیگری مربوط به انگیزه برای انتخاب برند و مصرف است ; هویت یک برند  نشان دهنده پرستیژ خاص و متمایزی است که به نوبه خود می تواند نیازهای مشتریان را که منوط بر منحصر به فرد بودن و بهبود خود است، آماده کند.

این تفحص درصدد اثبات تاثیر مستقیم دیدگاه هویت اجتماعی بر هویت برند می باشد که دیدگاه شناسایی هویت اجتماعی در وفاداری به برند را پیشنهاد میکند. شناسایی برند مشخص شده می تواند به مصرف کنندگان کمک کند که تعریف خودشان از نیازهای منحصر به فرد را برآورده کنند.  امید داریم که نقش اساسی و موثری در شناسایی برند ، توسعه ی وفاداری آن و اثبات تاثیر هویت برند بر روش های وفاداری را داشته باشد .

بنابراین مساله اصلی این پایان نامه عبارت است از:

آیا دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به برند تاثیر دارد؟

تعریف اصطلاحات و مفاهیم:

1- هویت شرکت : از هویت شرکت برای توصیف جنبه های مختلف سازمان استفاده می شود. بنظر صاحب نظران، هویت شرکت شامل تمامی روش هائی است که سازمان بر مبنای آن خود را به گروههای ذینفع ارائه می کند. هرچند توافقی همگانی در خصوص هویت شرکت و ساخت آن در میان نظریه پردازان وجود ندارد. لکن بیشتر محققان معتقدند که عناصر مشترکی همانند لوگوها ، نمادها ، ساختار ، استراتژی و روش های ارتباطی، سازنده هویت شرکت هستند. یعنی ترکیباتی مختلف از عناصر گفته شده موجب ساخت هویت شرکت شده و بدین ترتیب موجب ایجاد تمایز شرکت از سایرین می شود.

2- هویت اجتماعی : هویت مقوله ای است که هم در سطح فردی وهم در سطح اجتماعی می تواند مطرح باشد.
هویت یعنی دانستن اینکه ما چه کسی هستیم و دیگران کیستند.از انجا که انسانها موجوداتی اجتماعی هستند پس دارای هویت اجتماعی هستند. هویت کم وبیش در نگرش ها و احساسات افراد نمود می یابد ولی بستر شکل گیری آن زندگی جمعی است. 

3- وفاداری به برند: وفاداری مشتریان به برند می تواند باعث افزایش سهم  بازار شرکت شود و سهم بازار رابطه نزدیکی با نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری شرکت دارد.وفاداری مشتریان به برند باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای ورود رقبا، توانمندتر ساختن شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش و درآمدبیشتر و کاهش  حساسیت مشتریان به تلاش های  بازاریابی رقبا می شود.

تعداد زیاد مشتریان وفادار به یک برند ، دارایی شرکت محسوب می شوند و به عنوان شاخص اصلی ارزش ویژه برند شناخته می شوند و ھمچنین حساسیت مشتریان وفادار به تغییر قیمت ها در مقایسه با مشتریان غیر وفادار، کمتر است. در حالی که بیشتر محققان در زمینه وفاداری، بر تکرار خریدکالاهای مصرفی تمرکز دارند. 

4- هویت برند : که در واقع جوهر اصلی هر برند است. هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود میدهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تعریف این هویت تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم مینماید. هویت بخشی به هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهای تجاری سازمان (رنگ، فرم و …) و نیز پایش دائم کلیه فعالیتهای عملیاتی و تبلیغاتی سازمان برای همسو بودن با آن هویت است.

پرسش‌های اصلی در انجام این پایان نامه

1-    آیا هویت برجسته برند بر ارزش برند تاثیر مستقیم دارد؟
2-    آیا هویت برجسته برند بر رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد؟
3-    آیا هویت برجسته برند بر اعتماد نام تجاری تاثیر مستقیم دارد؟
4-    آیا هویت برجسته برند بر وفاداری برند از طریق ارزش نام تجاری، رضایتمندی مشتری و اعتماد برند تاثیر غیر مستقیم دارد.
5-    آیا هویت برجسته برند بر شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد؟
6-    آیا شناسایی برند بر ارزش درک شده تاثیر مستقیم دارد؟
7-    آیا شناسایی برند بر رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد؟
8-    آیا شناسایی برند بر اعتماد برند تاثیر مستقیم دارد؟
9-    آیا شناسایی برند بر وفاداری برند از طریق ارزش برند ، رضایت مشتری و اعتماد برند تاثیر مستقیم دارد؟
10-  آیا هویت برند بر ارزش برند از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد؟
11-  آیا هویت برند بر رضایت مشتری از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد؟
12-  آیا هویت برند بر اعتماد برند از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد؟
13-  آیا هویت برجسته برند بر تصویر برند تاثیر مستقیم دارد؟

6- سوابق مربوط (بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرهاي علمي موجود درباره موضوع پایان نامه):

پیشینه داخلی:

بررسی دیدگاه هویت اجتماعی نام و نشان تجاری و تاثیر آن در توسعه وفاداری به نام و نشان تجاری (زهره دهدشتي شاهرخ2- مهدي جعفرزاده كناري3-عليرضا بخشي زاده 1391): 
در سال های اخیر، بحث و بررسی در خصوص نام و نشان تجاری جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب و کار یافته است. بسیاری از محققان و مدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی، برند و دانش برندینگ است. با وجود این، مفهوم هویت نام تجاری که عاملی درون سازمانی و یکی از مهمترین مباحث در حوزه بازاریابی و نام تجاری است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هویت نام و نشان تجاری بر توسعه وفاداری به نام تجاری صورت گرفته است.این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت هویت نام و نشان تجاری بر وفاداری به آن و رابطه مستقیم این دو بود . نام تجاری با هویت قوی منشا شکل گیری روابط بلند مدت میان مشتری و شرکت گشته و وفاداری را در پی خواهد داشت . 

پیشینه خارجی : 

دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به برند (  هانگویی هو، یان لی، هاریس  2011  ):
این مقاله دیدگاه هویت اجتماعی درارتباط با مشتری و نام و نشان تجاری را پیشنهاد میکند. همچنین در پیش بینی وفاداری به نام ونشان تجاری( اعتبار، اعتماد و رضایت) را ادغام میکند. این روش نتایج تجربی دو مطالعه در چارچوب وفاداری به نام تجاری را پاسخگو است . نتایج به ارائه چند مفاهیم نظری میپردازد: 1. این تحقیقات، حضور اثرات قابل توجه مستقیم و غیر مستقیم هویت و تشخیص نام تجاری در سوابق قدیمی وفاداری به نام تجاری را تایید میکند (اعتبار، رضایت و اعتماد درک شده). 2.این تحقیق نشان می دهد که دیدگاه شناسایی اجتماعی در وفاداری به نام تجاری درباره مدل سازی مسیر روانی مشتری می تواند با دیدگاه های دیگر وفاداری به نام تجاری تفاوت داشته باشد. 3. تحقیقات، نقش  شناسایی نام تجاری در توسعه وفاداری به آن را پذیرفته و اثر شناسایی نام تجاری بر هویت آن در مسیر وفاداری به نام تجاری را تایید میکند. بر این اساس مطالعه حاضربا هدف بررسی دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری در صنعت تلفن همراه صورت گرفته است. در تحقیق حاضر تمامی مشتریان نام های تجاری از تلفن همراه به عنوان جامعه آماری تحقیق و نمونه ای معادل 199 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل نیز از     استفاده شده است.(AVES)) و تحلیل عاملی تاییدیCFA) روش مدل سازی معادلات ساختاری

روابط میان هویت نام و نشان تجاری،تصویر نام و نشان تجاری و ترجیح نام و نشان تجاری، تفاوت بین سایبر و فرمت خرده فروشی نام و نشان تجاری در طول زمان (ماریا ساکسجارو، سعید سمیعی  2011) : 
این مطالعه به بررسی رابطه بین هویت نام تجاری، تصویر نام تجاری، و ترجیح نام تجاری در زمینه اینترنتی (آنلاین و توسعه مبتنی بر مارک های خرده فروشی در طول زمان )می انجامد. یک مدل مفهومی با آزمایش ها و جمع آوری داده ها بیش از سه دوره زمانی را بررسی می کنیم.نتایج بدست آمده مارک های مبتنی بر تاریخ و استفاده بیش از حد مارک های اینترنتی که آن را به یک نام تجاری تبدیل کرده است می باشد. گسترش آفلاین و اثرات مثبت آنلاین بر مارک های به دست آمده زمان برده و در اینترنت اولیه وجود ندارد . هر دو نوع از مارک های کار شده در مرحله مقدماتی برای ایجاد یک تصویر موفق با نام تجاری که آشکار به علاقه مصرف کنندگان برای آن باشد سخت است.با توجه به استفاده از اینترنت،متوجه شدیم که مارک های اینترنتی دارای یک نقطه ضعف اندکی که در حال حرکت از مرحله پیچیدگی به مرحله غنی سازی است پیش می رود. بر این اساس مطالعه حاضربا هدف بررسی روابط میان هویت نام تجاری،تصویر نام تجاری و ترجیح نام تجاری در صنعت اینترنت و کامپیوتر و مارک های مبتنی بر گسترش آنلاین که اغلب به عنوان یک بازار مورد هدف قرار دارند صورت گرفته است. تمام پاسخ دهندگان تجار بزرگ، مشغول به کار از شرکت های داخلی بودند که خواسته شد تا به دو پرسشنامه پی در پی حدود سه هفته جدا ازهم جواب دهند. بنابراین، هر مخاطب با تکمیل یک پرسش نامه در رابطه با مارک های اینترنتی و حدود سه هفته بعد دومین پرسش نامه  در ارتباط با توسعه مبتنی بر علامت های تجاری آنلاین  می باشد را پر کردند. در این تحقیق نمونه ای معادل 150 نفر جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است.  (PLS)

ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مصرف کننده ( ایکینسی ، وایت 2011): 
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رضایت مصرف کننده بر ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر وفاداری به آن در صنعت هتل و رستوران می باشد. در این تحقیق یک نمونه از 378 مشتری جهت مطالعه انتخاب شد. این پژوهش از نوع مطالعات پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسش نامه استفاده شده است و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه وتحلیل داده ها و برای تایید مدل استفاده از آزمون نرمال آماری و تحلیل عاملی تاسیس شد. همچنین پنج بعد از نام تجاری حقوق صاحبان سهام، کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، تناسب ایده آل، شناسایی نام تجاری و شیوه زندگی متناسب به اثرات مثبت در رضایت مصرف کننده یافت می شود .یافته های این مطالعه نشان می دهد که رضایت مصرف کننده تا حدی  بر روی رفتار کارکنان، تناسب ایده آل و شناسایی نام تجاری در وفاداری به آن تاثیر می گذارد.  کیفیت فیزیکی و سبک زندگی متناسب در وفاداری به نام تجاری به طور کامل توسط رضایت مصرف کننده ملموس است. 

تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی در وفاداری به برند ( اردوگمس، سیسک 2012) :
حفظ وفاداری به نام تجاری یکی از زمینه های اصلی تحقیق و پژوهش برای بازاریابان در زمان بسیار طولانی است. بازاریابان از  وسایل مختلفی برای حفظ وفاداری به نام تجاری مشتریان خود، استفاده کرده اند. یکی از وسیله های اخیر بازاریابی،رسانه های اجتماعی است . هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی در وفاداری به نام تجاری از مصرف کنندگان می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل مشتریانی که حداقل یک نام تجاری را دنبال و بر روی رسانه های اجتماعی در ترکیه بوده است و اطلاعات از طریق یک پرسشنامه ساختار یافته با یک نمونه از 338 نفر جمع آوری شده و مورد آزمایش قرار گرفته شده است. با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام و استفاده از آزمون نرمال آماری وتحلیل عاملی از 
نسخه استفاده شده است.1.70 ,Spss

نتایج این مطالعه نشان داد که وفاداری به نام تجاری از تاثیرات مثبت مشتریان است .زمانی که نام تجاری (1) نفع گروه های مبارزاتی، (2) محتوای مربوطه، (3) مجموع  مطالب، (4) سیستم برنامه های کاربردی در رسانه های اجتماعی ارائه می دهد،مشتریان برای به اشتراک گذاشتن موسیقی، فن آوری های مربوطه و مطالب خنده دار در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی ترجیح می دهند بر اساس نتایج بوجود آمده به عنوان یکی از پیشگامان در این زمینه چند پیشنهاد تاکتیکی برای پزشکان جدیدی از بازاریابی در نظر گرفته شود.

فرضيه های مورد استفاده در انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی (هر فرضيه به صورت يک جمله خبري نوشته شود):

1-    هویت برجسته برند بر ارزش برند تاثیر مستقیم دارد.
2-    هویت برجسته برند بر رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد.
3-    هویت برجسته برند بر اعتماد برند تاثیر مستقیم دارد.
4-    هویت برجسته برند بر وفاداری برند از طریق ارزش برند، رضایتمندی مشتری و اعتماد برند تاثیر غیر مستقیم دارد.
5-    هویت برجسته برند بر شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد.
6-    شناسایی برند بر ارزش درک شده تاثیر مستقیم دارد.
7-    شناسایی برند بر رضایت مشتری تاثیر مستقیم دارد.
8-    شناسایی برند بر اعتماد برند تاثیر مستقیم دارد.
9-    شناسایی برند بر وفاداری برند از طریق ارزش برند ، رضایت مشتری و اعتماد برند تاثیر مستقیم دارد.
10-  هویت برند بر ارزش برند از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد.
11-  هویت برند بر رضایت مشتری از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد.
12-  هویت برند بر اعتماد برند از طریق شناسایی برند تاثیر مستقیم دارد.
13-  هویت برجسته برند بر تصویر برند تاثیر مستقیم دارد.

مدل مفهومی پایان نامه

اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي 1 ، کاربردي 2 ، و ضرورت¬هاي خاص انجام تحقيق 3 )

هدف علمی 

هدف علمی از انجام این پایان نامه بررسی تاثیر دیدگاه هویت اجتماعی در وفاداری به برند می باشد.

اهداف کاربردی

1-بررسی تاثیر مثبت هویت برجسته برند بر ارزش برند
2-بررسی تاثیر مثبت هویت برجسته برند بر رضایت مشتری
3-بررسی تاثیر مثبت هویت برجسته برند بر اعتماد برند
4-بررسی تاثیر غیر مستقیم هویت برجسته برند بر وفاداری برند از طریق ارزش برند، رضایتمندی مشتری و اعتماد برند
5-بررسی تاثیر مثبت هویت برجسته برند بر شناسایی برند
6-بررسی تاثیر مثبت شناسایی برند بر ارزش درک شده
7-بررسی تاثیر مثبت شناسایی برند بر رضایت مشتری
8-بررسی تاثیر مثبت شناسایی برند بر اعتماد برند
9-بررسی تاثیر مثبت شناسایی برند بر وفاداری برند از طریق ارزش برند، رضایت مشتری و اعتماد برند
10- بررسی تاثیر مثبت هویت برند بر ارزش برند از طریق شناسایی برند
11-بررسی تاثیر مثبت هویت برند بر رضایت مشتری از طریق شناسایی برند
12-بررسی تاثیر مثبت هویت برند بر اعتماد برند از طریق شناسایی برند
13-بررسی تاثیر مثبت هویت برند بر تصویر برند

ضرورت های انجام تحقیق:

با توجه به پایان نامه های مدیریت بازرگانی و مقالات مرتبط انجام شده در این زمینه برخی از محققان به این نتیجه رسیدند که فروشندگان نمی توانند مشتریان خود را به طور مداوم داشته باشند که در صورت حفظ این روند سهم بازار را همیشه در دست خواهند داشت. 

بسیاری از محصولات و نام های تجاری که در کشور خودمان تولید می شود به علت کمبود بودجه واینکه شناخته شده نیستند نمی توانند جهانی شوند. امید داریم که بتوانیم محصولاتمان را به گونه ای در جهان معرفی کنیم که مصرف کنندگان به نام های تجاری داخلی وفادار مانده و نخواهند از نام های تجاری خارجی استفاده نمایند. 

جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق در چيست؟ (اين قسمت توسط استاد راهنما تکميل شود)

از آنجایی که تصویر به عنوان یک عامل موثر بر رضایت و اعتماد در مدل اصلی تحقیق مورد توجه قرار نگرفته بود ، با اضافه کردن الگوی تصویر گامی در جهت بهبود مدل تحقیق برداشته خواهد شد.

روش انجام پایان نامه:

  الف- نوع روش تحقيق:

پایان نامه حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی می باشد . این پژوهش به بررسی ساخت های نظری در بافت ها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد و به روش می انجامد. این پژوهش از نظر مسیر پژوهش توصیفی می باشد.این پژوهش به پدیده هایی می پردازد که به صورت طبیعی رخ می دهد و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمی گیرد. همچنین پیمایش پژوهشی است توصیفی- تبیینی که بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف از افراد جامعه ی پژوهش و پاسخ آنها به یک مجموعه پرسش با استفاده از پرسش نامه ، نظر سنجی و یا روش های دیگر به مطالعه ی وضع موجود اعم از نگرش ها، عقیده ها، رفتارها و بطور کلی استخراج اطلاعات درباره ی شرایط زندگی و مقوله هایی که افراد را معین و متمایز می گردانند، می پردازد. و در آخر به روش همبستگی اشاره داریم که یکی از ساده ترین و پرکاربردترین روش هاست که از نظر ادبی به معنای داشتن ارتباط متقابل است و به سنجش رابطه ی بین دو یا چند متغیر می پردازد. (میرزایی، 1389)

روش گردآوري اطلاعات (ميداني، کتابخانه اي و غيره): 

روش گردآوری داده ها در این پژوهش، تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد.

روش میدانی: منظور از مطالعات میدانی تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد و یا به عبارت دیگر محقق را بدان دسترسی باشد، به عبارتی ارتباط مستقیم و رویاروی محقق با پدیده مورد مطالعه است.

روش کتابخانه‌ای: منظور از مطالعات کتابخانه‌ای مطالعاتی است که موضوعات مورد مطالعه در اختیار و دسترس محقق قرار نداشته و غالباً مربوط به گذشته‌ای دور یا نزدیک می‌گردد. به همین دلیل غالبا اصطلاح مطالعات کتابخانه ای را مترادف با مطالعات تاریخی به کار می برند.

ابزار گردآوري اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي و   بانک هاي اطلاعاتي و شبکه هاي کامپيوتري و ماهواره اي و غيره) 

کتابخانه ای: فیش برداری

میدانی: پرسش نامه ای

در روش میدانی در گام نخست با مصاحبه با خبرگان و در مرحله بعد با استفاده از پرسش نامه داده های مشتریان گرد آوری خواهد شد.

در روش کتابخانه ای بسته به نوع اسناد ثانویه و موضوع و مقالات و کتب کار شده ، نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب شامل فیش‌، جدول‌ و فرم ثبت و نگهداری و درپایان به طبقه بندی و بهره برداری از آن‌ها اقدام می شود.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

با توجه به نوع متغییرهای موجود در انجام این پایان نامه و حجم جامعه آماری محقق مؤظف است پس از توزیع پرسشنامه و گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اثبات فرضیه‌ها بپردازد. 

در جهت تبیین مدل از معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود. 

همچنین از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و جهت اطمینان از کفایت اندازه نمونه از شاخصKMO و بارتلت استفاده خواهد شد.

فهرست منابع و ماخذ (فارسي و غيرفارسي) مورد استفاده در انجام این پايان نامه مدیریت بازرگانی به شرح زير:

-میرزائی،خ(1389). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی.تهران: انتشارات_ جامعه شناسان. ج1و2

-دهدشتی شاهرخ، زهره. جعفرزاده کناری، مهدی. بخشی زاده، علیرضا.،بررسی دیدگاه هویت اجتماعی نام تجاری و تاثیر آن در توسعه وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی: محصولات لبنی کاله)، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم،شماره پیاپی(5)، تابستان 1391،ص ص 85-70

-Ahmet Usakli. “Brand personality of tourist destinations: An application of self‐congruity theory”, tourism management,2010,vol.32,pp.127_1140.

- Aaker, D.A. &Joachimsthaler, E. (2000), Brand Leadership, The Free Press, New York, NY, pp. 13, 27, 40, 48.

Bernd Schmitt.(2012) The consumer psychology of brands. Journal of-
Consumer Psychology 22.

- Chaudhuri, A. and Holbrook, M.B., 2001. The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty”, Journal of Marketing, Vol. 65 No. 2, pp. 81-93.

-Erdogmus,I.N.and Cicek,M.,2012. The impact of social media marketing on brand loyalty, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 4, pp. 220-180

- Govers, P.C.M. and Schoormans, J.P.L., 2005. Product personality and its
influence on consumer preference, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 No. 4, pp. 189-97.

-Hongwei, H.and Yan, Li.and  Lloyd, H.,2011. Social identity perspective on brand loyalty, , International Journal of Market Research, Vol. 42 No.2 pp.80 -105

-Morgan, R.P., 2000 . A consumer-oriented frameworks of brand equity and loyalt, International Journal of Market Research, Vol. 42 No. 1 pp. 65-78.

-Sääksjärvi a,M.and Samiee,S.,2011. Relationships among Brand Identity, Brand Image and Brand Preference:
Differences between Cyber and Extension Retail Brands over Time, Journal of Marketing, Vol. 65 No. 2, pp. 61-99

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و دکتری مدیریت بازرگانی با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۱۶
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حرفه ای رشته حقوق جزا و جرم ملزم به [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
|
سینا
پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

تاکنون جهت کمک به دانشجویان حقوق در انجام پایان نامه ارشد و دکتری [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
|
سینا
پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

به منظور کمک به دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در انجام پای [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب