آموزش انجام مقاله isi در تمامی رشته ها - چارت ها و نقشه ها

چارت ها یا نقشه ها

از چارت ها به عنوان مکملی برای متن و جداول و نمایش الگوی بصری، رویه ها، تغییرات زمان شناختی و غیره استفاده می شود. می توان از چارت ها برای نمایش هفت نوع رابطه استفاده کرد. در شرایط زیر می توان از چارت ها استفاده کرد:

1- مقایسه اندازه (چه مقدار؟ و کدام یک بزرگ تر است؟)
2- توالی های زمانی (یک متغیر چگونه تغییرمی کند؟)
3- رتبه بندی (مقادیر کمّی که از بیشترین به کمترین مرتب شده اند)
4- رابطه یک متغیر با متغیر دیگر
5- انحراف یک مقادار از مقدار دیگر
6- توزیع همبستگی (آیا دو متغیر مرتبط هستند؟)

چارت ها دارای دو مولفه اصلی هستند:

1- مولفه داده ها به شکل نمودارهای میله ای، نمودارهای دایره ای، دیاگرام های خطی نمایش داده می شوند.
2- عنوان، توضیح، برچسب داده ها، خطوط مشبک، پانویس ها و منبع داده ها که برای تفسیر اطلاعات به کار می روند در مولفه داده ها نمایش داده می شوند. 

برخی از چارت های پرکاربرد به شرح زیر هستند:

1- نمودار های میله ای
2- هیستوگرام یا بافت نگار 
3- دیاگرام خطی 
4- نمودار دایره ای 
5- نمودارهای نقطه ای 

داده های مقوله ای مانند نمره، نژاد و غیره را بهتر است با گراف های میله ای، گراف های خطی و نمودارهای دایره ای نشان دهیم. داده های پیوسته مانند وزن یا نمرات آزمون را بهتر است با هیستوگرام یا بافت نگار نشان دهیم.

نمودارهای میله ای

از نمودارهای میله ای برای نمایش داده های عددی که به بهترین شکل ممکن در طبقات مختلف قرار می گیرند استفاده می شود و بدین ترتیب می توان به سرعت روند داده ها را مشاهده کرد. نمودارهای میله ای به مقایسه سریع داده ها و همچنین شناسایی سریع بالاترین و پایین ترین داده ها کمک می نمایند.

انواع نمودارهای میله ای

1- نمودارهای میله ای افقی
2- نمودارهای میله ای عمودی
3- نمودارهای میله ای انباشته 

نمودارهای میله ای افقی زمانی به کار می روند که برچسب میله ها بسیار طولانی هستند و امکان درج آنها به صورت عمودی وجود ندارد. فضای بین میله های مجاور هم باید بیشتر از پهنای خود میله باشد. در اشکال1، 2 و 3 نمونه هایی از نمودارهای میله ای مشاهده می شود.

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\بلیییی.JPG

شکل1. نمودار میله ای عمودی، مقایسه آنزیم های کبد در افراد بزرگسال چاق و غیرچاق

 

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\4432.JPG

شکل 2. نمودار میله ای  هیستوگرام- نمرات غیرشناختی بین دانشجویان MBBS سال اول

هیستوگرام یا بافت نگار

برای درک توزیع داده ها از هیستوگرام ها استفاده می شود. به عنوان مثال برای عملکرد دانش آموزان در امتحان، توزیع سطوح کلسترو سرم در بین افراد یک منطقه خاص و غیره. همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود از رنگ های متعدد استفاده نکنید و سعی کنید همانند شکل 5 از رنگ یکنواخت استفاده کنید.

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\بیبییی.JPG

شکل 3. نمودار میله ای انباشته- توزیع جنسیتی نمونه دریافتی در دپارتمان شیمی بالینی برای پارامترهای مختلف

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\fdsdss.JPG

شکل4. بایدها و نبایدهای هیستوگرام

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\433222.JPG

شکل 5. باید ها و نبایدهای هیستوگرام

 

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\sssss.JPG

شکل 6. الگوی جمعیت شناختی بیماران تحت CABG در یک بیمارستان خصوصی در پوندی چری

نمودار دایره ای

از نمودارهای دایره ای برای نشان دادن نسبت ها یا درصدها استفاده می شود. بنابراین، برای نشان دادن درصدها باید مجموع تمام اجزای نمودار دایره ای به 100% افزوده شوده. برای نشان دادن نسبت ها در یک زیرواحد (مانند گروه های سنی متفاوت در یک گروه جنسیتی)، نمودار انباشته مناسب تر است. وقتی هدف شما تاکید بر یک مولفه از نمودار دایره ای است، آن بخش باید از کل نمودار جدا شود (نمودار دایره ای/کلوچه ای قاچ شده). از این روش نمی توان برای جلب توجه خوانندگان به سمت بخش های مختلف نمودار استفاده کرد. جدا کردن بخش های متعدد نمودار دایره ای امری بی معنی است و باعث سردرگمی در خواننده می شود. هر نمودار دایره ای نباید دارای بیش از پنج قسمت باشد؛ همچنین نباید از رنگ های روشن و متضاد استفاده کنید. از افکت های مختلف مانند سایه افکنی استفاده نکنید. در شکل 6 به یک نمونه از نمودار دایره ای خوب اشاره شده است. 

نمودار یا گراف خطی

از نمودار یا گراف های خطی برای پیگیری تغییرات زمانی در بازه های زمانی کوتاه و بلند استفاده می شود. وقتی تغییرات زمانشناختی کوچک هستند، نمودارهای خطی بهتر از نمودارهای میله ای خواهد بود. می توان از نمودارهای خطی برای مقایسه تغییرات در همان بازه زمانی برای بیش از یک گروه استفاده کرد. نمودار خطی نباید دارای تعداد خطوط متعدد باشد، چرا که اگر خطوط با هم تلاقی نمایند تفسری داده ها دشوار خواهد بود. به عنوان یک راهکار مناسب بهتر است از کمتر از چهار خط استفاده شود. توضیحات خطوط بهتر است درست در انتهای هر خط نوشته شوند و نه در کادرهای مجزا. اگر توضیحات در کادرهای مجزا نوشته شوند خواننده مجبور است مدام برای درک مفهوم هر خط به کادر مربوطه و سپس به نمودار مراجعه کند. وقتی از خطوط متلاقی استفاده می شود، بهتر است برای هر یک رنگ یا الگوی متفاوت در نظر گرفته شود و سپس عنوان آن در بخش توضیحات نمودار مشخص شود. اگر قصد دارید مجموعه داده های متعددی را در نمودارهای خطی ارائه کنید، باید نمودارهای متعدد ترسیم کنید. 
اشکال 7 و 8 به ترتیب نمودارهای خطی خوب و بد را نشان می دهند.

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\یسسشش.JPG

شکل 7. نمودار خطی خوب

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\564444.JPG

شکل 8. نمودار خطی به هم ریخته

نمودار نقطه ای

از این نمودار برای توصیف وجود یا عدم وجود همبستگی و یا درجه همبستگی بین دو متغیر استفاده می شود. همچنین از نمودار نقطه ای برای برجسته سازی داده های خارج از محدوده استفاده می شود. شکل 9 مثالی از یک نمودار نقطه ای خوب است.
برای موارد زیر از این نمودارها استفاده نکنید:
- داده های بسیار پراکنده و متنوع
- توصیف مقادیر بسیار اندک
- نمایش تعداد زیادی از مقادیر و یا وقتی که اغلب خطوط با هم همپوشانی دارند

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\فقثقثث.JPG

شکل 9. همبستگی بین سطوح AST و ALT در بیماران مبتلا به هپاتیت غیرالکلی

Description: C:\Users\MiNa\Desktop\ققثثث.JPG

شکل 10. نحوه انتخاب چارت ها و گراف ها

در چارت ها برای بهبود وضوح و روشنی مطالب باید از موارد زیر پرهیز شود:

1- پس زمینه سایه دار
2- خطوط حاشیه
3- الگوها، بافت زمینه و سایه ها
4- افکت سه بعدی
5- مارکرهایی که به خطوط اضافه می شوند
شکل 10 نشان می دهد که چگونه باید چارت ها و گراف ها را انتخاب کنیم.

جدول 1. چک لیست جداول

شماره

محتوا

1

شماره و عنوان جدول

2

عنوان ستون

3

شماره متوالی برای ردیف ها/عناوین ردیف ها

4

واحدها

5

نشان ستاره برای نشان دهنده اهمیت

6

پانویس ها

7

چیدمان- افقی و عمودی

جدول 2. چک لیست اشکال

شماره

محتوا

الف

نام و عنوان شکل

ب

آیا محورهای X و Y درجه بندی شده اند؟

پ

آیا محورهای X و Y عنوان بندی شده اند؟

ت

تعین واحد محورها (در صورت نیاز)

ث

آیا گروه های مختلف با نشانگرهای مختلف مشخص شده اند؟

ج

توضیح شکل

چ

n- تعداد آزمودنی ها

ح

سایر اطلاعات

خ

آیا شکل، واضح، ساده و قابل درک است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها و عکس های میکروسکوپی

سردبیران معمولا علاقه ای به چاپ عکس های رنگی ندارند مگر در ازای پرداخت هزینه چاپ. بنابراین عکس های سیاه و سفید که معمولا منتشر می شوند باید واضح و با کیفیت باشند. با این حال در شرایط مقتضی، به عنوان مثال برای نشان دادن اسلایدهای میکروسکوپی، اندام هایی که بعد از کالبدشکافی جدا شده اند، اکوکاردیوگرام، نتایج داپلر رنگی باید از تصاویر رنگی استفاده شود. 
در عکسبرداری از بیماران، هویت بیمار باید باپوشاندن چشم ها و یا حذف کل صورت محفوظ بماند. توضیح مربوط به عکس ها باید واضح و کامل باشد و در صورت نیاز برای برجسته سازی نکته مهم از فلش یا پیکان استفاده شود.
در تصاویر میکروسکوپی، باید همیشه میزان بزرگنمایی و رنگ کردن مشخص شده و یافته های مهم برجسته سازی شوند (جداول 1 و 2).

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام مقاله isi با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۳۰
|
سینا
اکسپت و
مقالات مرتبط
نکاتی که در نتیج مقاله باید مد نظر قرار گیرد

نکاتی که در نتیج مقاله باید مد نظر قرار گیرد

در بخش قبل آموزش انجام مقاله نویسی به ارائه نکات اولیه در ارتباط با نحوه نگارش بخ [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۸
|
سینا
بخش نتایج در مقاله نویسی

بخش نتایج در مقاله نویسی

در ادامه آموزش انجام مقاله علمی در این بخش به بررسی بخش نتایج مقاله می پردازیم. د [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۶
|
آکادمی ابن سینا
نمونه مقاله آماده به همراه ترجمه

نمونه مقاله آماده به همراه ترجمه

به منظور آموزش انجام مقاله عمران در این بخش یک نمونه مقاله آماده به همراه ترجمه ا [...]

۱۳۹۹/۰۷/۱۶
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب