انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دكتراي حرفه اي و دکتری تخصصی علوم سیاسی

عنوان پایان نامه به فارسی:

تاثیر سیاست های مداخله گرایانه روسیه بر تعاملات سیاسی امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا (2014)

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

The impact of interventional policies in Russia on security and political relations between Russia and the Union of Europe (2014)

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضيه ها و هدف از انجام پایان نامه ارشد/رساله دکتری علوم سیاسی)

تحولات منطقه خاورميانه و به ويژه بحران سوريه در يک سال اخير، موضوع نقش بين‌المللي روسيه و موازنه منطقه‌اي و تعاملات با امريکا را به طور جدي‌تري وارد ادبيات سياسي بين‌المللي کرد و البته از‌سر‌‌گيري روابط با مصر نيز بر اهميت اين موضوع افزود. حتي احتمال يک توافق مهم براي نوعي تقسيم مسئوليت در منطقه و فرا‌تر از آن همکاري براي مهار چين در آينده نيز مطرح شده است. در کنار اين تحول، اما دخالت روسيه در حوادث اوکراين و ضميمه کردن بخشي از خاک اين کشور به خود، نشان داد که سياست خارجي روسيه وارد عرصه جديدي شده است که بر اساس تمايلات پوتين، بيشتر عملگرا شده است.
در پي انضمام کريمه به روسيه، دخالت هاي اين کشور در امور داخلي کشور بحران زده اوکراين که از آن به عنوان پل ميان شرق و غرب و بين روسيه و اروپا ياد مي شود، ادامه يافت و در قالب نمايش هاي نظامي در مرزهاي اين کشور و حتي اعزام نيروهاي نظامي غير رسمي در آشوب هاي اوکراين ادامه يافت. اتحاديه اروپا و امريکا در پي اين اقدامات، در صدد اعمال تحريم هايي بر روسيه شدند تا در جهت ترغيب آن به دست برداشتن از اقدامات مداخله گرانه ياري رسان باشد. اما در عوض، روسيه به اقدامات تلافي جويانه دست يازيد و قيمت گاز صادراتي به اوکراين و اروپا را افزايش داد و حتي تهديد به قطع گاز صادراتي به اروپا نمود.
اما تمامي اين اقدامات خود تاييدي بود بر مواضع مداخله گرانه و غير قابل پذيرش روسيه در قبال بحران اوکراين. البته روسيه همان گونه که نشان داده است، تمايلي به عقب نشستن از اين رويه ندارد و از طرف ديگر اتحاديه اروپا نيز به طور مداوم و پلکاني در جهت افزايش تحريم ها قدم برداشته است. اين رويه مي تواند رابطه اين دو شريک بزرگ تجاري را در درازمدت نابود سازد و تاثيرات خود را بر اقتصاد جهان نمايان کند.

هدف اصلي تحقيق:

بررسي تاثيرات سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تعاملات سياسي- امنيتي روسيه و اتحاديه اروپا (2014).

اهداف فرعي تحقيق:

بررسي تاثير سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپا بر عليه روسيه؛
بررسي تاثير سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تعاملات اقتصادي و تجاري روسيه و اتحاديه اروپا (2014) و تحليل آثار اين روند بر مناسبات جهاني و روابط بين المللي.

نهادها و سازمان هايي که مي توانند به نحوي از انحاء از نتايج اين تحقيق بهره مند شوند عبارتند از:

وزارت امور خارجه ايران، روسيه و اوکراين، مرکز مطالعات قوه قضائيه، نهاد رياست جمهوري، مرکز تحقيقات سياسي و امور ديپلماتيک وزارت کشور، نهادهاي سياسي و رياست جمهوري اکراين، مراکز مطالعاتي اتحاديه اروپا و سازمان پيمان آتلانتيک شمالي ناتو، اساتيد، محققان و دانشجويان علوم سياسي و پژوهشگران روابط بين الملل و حقوق بين الملل و ساير علاقمندان.

سوال اصلي تحقيق را مي توان در قالب زير مطرح نمود:

تاثير سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تعاملات سياسي – امنيتي روسيه و اتحاديه اروپا (2014) چه بوده است؟

سوالات اصلي تحقيق را مي توان در قالب هاي سئوالات فرعی زير مطرح نمود:

تاثير سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تحريم هاي اقتصادي اتحاديه اروپا بر عليه روسيه چيست؟
تاثير سياست هاي مداخله گرايانه روسيه بر تعاملات اقتصادي و تجاري روسيه و اتحاديه اروپا (2014) چيست و اين روند بر مناسبات جهاني و روابط بين المللي چه تاثيري خواهد گذاشت؟

مفروض ها

اقدامات روسيه در انضمام بخشي از خاک اوکراين به خود اقدامي مداخله گرانه و مخالف موازين حقوق بين الملل است.
اقدامات مداخله گرانه روسيه در اوکراين، مي تواند تعاملات اين کشور با اتحاديه اروپا را به ويژه در بعد امنيتي به صفر نزديک کند.

فرضیه های پژوهش

سياست هاي مداخله گرايانه روسيه موجب کاهش تعاملات سياسي- امنيتي روسيه و اتحاديه اروپا (2014) و کمرنگ شدن طرح عضويت روسيه در اتحاديه اروپا گرديده است.
سياست هاي مداخله گرايانه روسيه موجب افزايش تحريم هاي اتحاديه اروپا بر عليه روسيه و انزواي سياسي و اقتصادي آن به دنبال کاهش مبادلات تجاري و سياسي بين دو نظام خواهد شد.

سابقه تحقيق (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده(رساله دکتری، پایان نامه ارشد، مقاله علمی) در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج  ازکشور، نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)

با توجه به جديد بودن موضوع، تاکنون تحقيق و مقاله اي که در زمينه سياست هاي مداخله گرانه روسيه در اوکراين و تاثير تحولات آن بر روابط و تعاملات روسيه با اتحاديه اروپا به طور جامع به مطالعه پرداخته باشد، انجام نشده است. هدفي که تحقيق حاضر درصدد پرداختن به آن است.

در خصوص پيشينه تحقيق، مي توان به موراد زير اشاره نمود:

بهرامي، محمد رضا، 1390، سياست خارجي روسيه در قبال اتحاديه اروپا، مطالعات منطقه آسياي مرکزي و قفقاز (اوراسيا)، پاييز 1390.
منتظران، احمد، 1393، رفتارشناسي سياسي روسيه در عرصه تحولات جديد بين المللي، مطالعات منطقه آسياي مرکزي و قفقاز (اوراسيا)، بهار 1393.
همان طور که ملاحظه مي شود، با توجه به جديد بودن موضوع، تاکنون تحقيق و مقاله اي که در زمينه سياست هاي مداخله گرانه روسيه در اوکراين و تاثير تحولات آن بر روابط و تعاملات روسيه با اتحاديه اروپا به طور جامع به مطالعه پرداخته باشد، انجام نشده است. هدفي که تحقيق حاضر درصدد پرداختن به آن است.

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

 با توجه به این که سیاست های مداخله جویانه روسیه در اروپا بعد از سال 2000 میلادی برای اولین بار در اکراین مطرح شده و این پدیده جدید می باشد تاکنون کارپژوهشی چندانی در این خصوص انجام نشده است.

* - تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها وروابط بین متغیرها، اصول، قوانین وساخت یا آزمــایش تئوری ها ونظریه ها می پردازد وبه توسعۀ مرزهای دانش رشتۀعلمی کمک می نماید.
-  تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و ازروش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.
-  تحقیق کاربردی: پژوهشی است که بااستفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسایل، تولیدات، ساختارها والگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام می شود.
-  تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی وبا هدف  رفع مسائل ومشکلات جوامع انسـانی انجـام می شود. 

روش کار

الف. روش تحقیق (به طور كامل و جزء به جزء درج گردد): 

روش پژوهش تحلیلی توصیفی بر مبنای مطالعه کتابخانه ای می باشد.

فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر:

منابع فارسي:

کتاب : نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه

احمدي، محمدرضا، 1389، از روسيه تا روسيه گذار از سه دوره پرمخاطره، تاريخ جهان، ش 117.
مرادي، منوچهر، 1390، توافقات اخير روسيه و صربستان، گسترش نفوذ انرژي روسيه در اروپا، اقتصاد سياسي نفت و گاز، ش 4.
ساقيان، مرضيه، 1391، روسيه بين شرق و غرب؛ بررسي سياست خارجي روسيه در آستانه قرن 21، مجله مطالعات منطقه آسياي مرکزي و قفقاز (اوراسيا)، تابستان 1391.
قزل، حسين قلي، 1393، بازي با غول روسيه: اُپک گازي و نقش روسيه و ايران، حمل و نقل و بازاريابي، ش 10.
علي اصغري، محمد اقبال، 1392، ملاحظاتي درباره توسعه روابط بازرگاني بين ايران و فدراسيون روسيه، آشنايي با بازارهاي جهاني آشنايي با بازار فدراسيون روسيه، مجله فصلنامه مطالعات صنعتي و ملي تجارت، بهار 1392.
بهرامي، محمد رضا، 1390، سياست خارجي روسيه در قبال اتحاديه اروپا، مطالعات منطقه آسياي مرکزي و قفقاز (اوراسيا)، پاييز 1390.
منتظران، احمد، 1393، رفتارشناسي سياسي روسيه در عرصه تحولات جديد بين المللي، مطالعات منطقه آسياي مرکزي و قفقاز (اوراسيا)، بهار 1393.
ميراحمدي، مريم، 1387، منابع تاريخي فرهنگ سياسي روسيه و تداوم آن، مطالعات سياسي، ش 135.
پيشگاهي فرد، زهرا، 1388، ماهيت رفتار سياسي روسيه در منطقه آسياي مرکزي و چالش هاي فراروي جمهوري اسلامي ايران، پژوهش هاي جغرافياي سياسي، ش 51 و 52.
کامراني، حسين، 1386، احزاب سياسي پس از انقلاب روسيه، نگاه، تهران، چاپ اول.
منان زاده، علي اکبر، 1383، سياست خارجي روسيه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.

منابع لاتين:

Book: Surname,Name,Year,Title,translator,Press,Vol.
Article: Surname, Name, Title, Journal, Year, Vol, Pages.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دكتراي حرفه اي و دکتری تخصصی علوم سیاسی از طریق فرم ثیت سفارش با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۷/۱۵
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

[...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۷
|
سینا
رفرنس دهی در پایان نامه

رفرنس دهی در پایان نامه

در این بخش از آموزش رفرنس دهی در انجام پایان نامه به ارائه نکاتی مهم در ارتب [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۵
|
سینا
نحوه نگارش منابع پایان نامه

نحوه نگارش منابع پایان نامه

در [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب