انجام پایان نامه علوم سیاسی - نمونه پروپوزال ارشد

عنوان پایان نامه به فارسی:

تاثیر جدایی طلبی قومی در اوکراین بر تعاملات امنیتی دولت اوکراین و ناتو

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

The impact of ethnic separatism in Ukraine on the Ukrainian government and NATO security cooperation

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضيه ها و هدف از انجام پایان نامه علوم سیاسی)

ماه هاست که بحران اوکراین در صدر اخبار تمام رسانه های جهان قرار دارد. اوکراین با موقعیتی استراتژیک که در میانه روسیه، اروپا، دریای سیاه و قفقاز قرار دارد، مکانی است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت آینده معادلات سیاسی در منطقه خواهد داشت. از یک سو، روسیه به هیچ عنوان حاضر نیست اوکراین را از دست بدهد و از سوی دیگر، آمریکا به بحران اوکراین، به عنوان نقطه شروع حرکت علیه روسیه در منطقه می‌نگرد.
آنچه در این بحران حائز اهمیت است، مسائل و مشکلات داخلی اوکراین و یا مبارزه بر ضد فساد و دیکتاتوری نیست، بلکه در اصل نزاعی قوی و جدایی طلبی در اوکراین در جریان است که از ربع قرن پیش آغاز شده است. مناطق عمدتا روس زبان اوکراین در شرق این کشور از زمان آغاز عملیات نظامی دولت کی‌یف در اواسط آوریل صحنه درگیری‌های خونین بین معترضان حامی روسیه و ارتش اوکراین بوده است که قابلیت برجای گذاشتن آثار جنبی زیادی از جمله تغییر در تعاملات نظامی و امنیتی بین اوکراین و ناتو را می توان یکی از مهمترین این آثار و ابعاد شمرد.
در این میان، بسیاری از مفسران سیاسی تاکید دارند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) فعالانه درصدد جنگ افروزی بین روسیه و اوکراین است و ناتو در این بحران، از یک ائتلاف دفاعی به یک ائتلاف تهاجمی مبدل شده است. برخی از صاحبنظران تاکید می کنند ناتو می‌داند که روسیه زرهپوش‌های خود را به شرق اوکراین انتقال نداده و بارها و بارها درباره وضعیت نظامی روسیه در مرز اوکراین اغراق کرده است.

پرسش اصلي تحقيق (مساله تحقيق):

جدایی طلبی قومی در اوکراین (2014)  بر تعاملات امنیتی دولت اوکراین و ناتو چه تاثیراتی دارد؟

فرضيه:

جدایی طلبی قومی در اوکراین (2014) موجب افزایش تعاملات امنیتی دولت اوکراین و ناتو گردیده است.

اهداف تحقيق (شامل اهداف علمي 1 ، کاربردي 2 ، و ضرورت¬هاي خاص انجام تحقيق 3 )

1 بررسی علل و ابعاد جدایی طلبی قومی در اوکراین.
2 تحلیل سیاسی جدایی طلبی قومی در اوکراین بر تعاملات امنیتی دولت اوکراین و ناتو از دیدگاه علم روابط بین الملل.
3 بررسی ابعاد نظامی و امنیتی جدایی طلبی قومی در منطقه و بر تعاملات سیاسی روسیه با غرب و سازمان ناتو.

شاخص ها:

افزایش درگیری های نظامی در اوکراین (2014)
تشدید درگیری های قومی در اوکراین (2014)
افزایش رزمایش های نظامی ارتش اوکراین (2014)
افزایش رزمایش های مشترک ارتش اوکراین  و ناتو (2014) 
افزایش تخصیص بودجه نظامی ویژه ناتو در اوکراین و مناطق پیرامونی 
افزایش نشست های امنیتی ناتو و دولت اوکراین 
افزایش تحریم های شورای امنیت علیه فدراسیون روسیه 

سابقه تحقيق (بیان مختصر سابقۀ تحقیقات انجام شده در بارۀ موضوع ونتایج به دست آمده در داخل وخارج  ازکشور، نظرهای علمی موجود دربارۀ موضوع تحقیق)

باتوجه به جدید بودن موضوع مورد تحقیق، سابقه تحقیقات موجود در این زمینه محدود است؛ با اینحال می توان به مقالات زیر اشاره نمود:
نصیر، محمود، 1393، ابعاد نظامی و امنیتی بحران ناتو در منطقه و جهان، نشان سیاست، ش 277.
محمودی، اکبر و حسین زاده، نیوشا، 1393، تاثیر جدایی طلبی اوکراین بر سیاست های نظامی ناتو، راهبرد، ش 139.
تهرانی، جواد، 1393، ناتو، روسیه و اوکراین، مجله مطالعات سیاسی، ش 352.
علوی نیا، محمد رضا، 1393، آثار سیاسی و نظامی تجزیه طلبی در اوکراین بر تعاملات اروپا و آمریکا در منطقه، مبادی سیاست، دانشگاه خوارزمی، ش 16.

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟  

تاکنون در زمینه ابعاد و تعاملات سیاسی ناتو مطالعات زیادی صورت گرفته است. همچنین در رابطه با سیاست های خارجی روسیه و اوکراین و اتحادیه اروپا مطالعات زیادی انجام شده است؛ اما در زمینه بحران جدایی طلبی قومی در اوکراین و تاثیراتی که بر تعاملات امنیتی و سیاسی و نظامی بین اوکراین و ناتو خواهد گذاشت تحقیقی جامع صورت نگرفته است که با توجه به جدید بودن موضوع، نوآوری پژوهش کاملاً بدیهی است.

آيا تحقيق حاضر منجر به ارائه مقاله، اختراع و يا نوآوري خواهد شد؟

 بلی، مقاله علمی پژوهشی

* - تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیا، پدیده ها وروابط بین متغیرها، اصول، قوانین وساخت یا آزمــایش تئوری ها ونظریه ها می پردازد وبه توسعۀ مرزهای دانش رشتۀعلمی کمک می نماید.
-  تحقیق نظری : نوعی پژوهش بنیادی است و ازروش های استدلال وتحلیل عقلانی استفاده می کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.
-  تحقیق کاربردی: پژوهشی است که بااستفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود وبه کمال رساندن رفتارها،روشها،ابزارها وسایل، تولیدات، ساختارها والگوهای مورد استفادۀ جوامع انسانی انجام می شود.
-  تحقیق عملی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی وبا هدف  رفع مسائل ومشکلات جوامع انسـانی انجـام می شود. 

روش کار

الف. روش تحقیق (به طور كامل و جزء به جزء درج گردد): 

در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن، روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع، سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم. بر همین اساس است که تحقیق مربوطه به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد.

فهرست منابع ومآخذ (فارسی وغیر فارسی ) مورد استفاده در انجام پایان نامه به شرح زیر:

منابع فارسي:

کتاب : نام خانوادگی، نام، سال نشر، عنوان کتاب، مترجم، محل انتشار، جلد
مقاله : نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال، دوره، شماره، صفحه

1)    داود آقایی، (1381)، ایران و سازمانهای بین المللی، تهران: انتشارت مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
2)    رضا موسی زاده، (1376)، حقوق سازمانهای بین المللی، نشر پاژنگ.
3)    فریدون زند فرد، (1377)، ایران و جامعه ملل، نشر پژوهش شیراز.
4)    علی اکبر ولایتی، (1375)، اهم مسائل سازمان ملل متحد و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات سازمان ملل، سال اول، شماره دوم و چهارم.
5)    لوئیس فاوست، (1388)، ایران و جنگ سرد: بحران آذربایجان (1325-1324) ، ترجمه کاوه بیات ، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
6)    ایرج ذوقی، (1372)، مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، چاپ دوم تهران: انتشارات پاژنگ.
7)    بهرام مستقیمی، (1374)، شورای  امنیت و ایران، فصلنامه بیست  خارجی، سال نهم، شماره 3، پاییز.
8)    نسرین مصفا، (1374)، راهنمای سازمان  ملل متحد، جلد سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
9)    پیروز محتهد زاده، (1373)، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس، ترجمه: حمید رضا ملک نوری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
10)    رضا موسی‌زاده، (1388)، سازمان‌های بین‌المللی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات نشر میزان.
11)    گرهارد فن گلان، (1378)، حقوق میان ملت ها: در آمدی بر حقوق  بین الملل عمومی، ترجمه داود آقایی تهران : نشر دادگستر.
12)    گروه نویسندگان، (1364)، تحول در روند برخورد شواری امنیت  به مسائل جنگ تحمیلی در مجامع بین المللی، فصلنامه اداره کل بین الملل وزارت امور خارجه ، دوره دوم شماره ششم، تیر ماه.
13)    شایگان، فریده، (1380)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
14)    کرمی، جهانگیر، (1375)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
15)    مقتدر، هوشنگ، (1373)، حقوق بین الملل عمومی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.
16)    ممتاز، جمشید، (1378)، واگذاری اجرای اقدام‌های قهری شورای امنیت به سازمان‌های منطقه‌ای، ترجمه مهرداد رضائیان، سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش ویژه اروپا.
17)    محمد علی صلح چی و هیبت الله نژندی منش، (1387)، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تهران: نشر میزان.
18)    ابراهیم بیگ زاده، (1383)، جزوه سازمان های بین المللی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
19)    ابراهیم بیگ زاده، (1383)، جزوه حقوق بین الملل عمومی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، جلد 1و2.
20)    علی اکبر خسروی، (1373)، حقوق بین الملل دفاع مشروع، انتشارات تهران، موسسه فرهنگی آفرینه.
21)    ایرج تقی زاده، (1387)، سانکسیون ها در سازمان ملل متحد و سابقه آن در جامعه ملل، تهران، انتشارات کتابخانه مرکزی.
22)    مارگارت داکسی، (1376)، تحریم های بین المللی، درس های از تجربیات گذشته، ترجمه شهرام، پیشکاری، نظریه های تحریم اقتصادی ، مصطفی زهرانی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
23)    داود آقایی، (1378)، نقش و جایگاه سازمان ناتو در نظم نوین جهانی، تهران، پیک فرهنگ، ش14.
24)    منصور، فرخ سیری، (1387)، محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی، مجله حقوقی، شماره 39، پائیز و زمستان.
25)    کورش احمدی، (1384)، تقابل بین واقعیات ژئوپلتیک و رژیم حقوقی حاکم بر توسل به زور، در روندهای جدید بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
26)    د.وی باوت، حقوق نهادهای بین المللی، ترجمه هومن اعرابی، تهران: انتشارات اطلاعات ، 1373.
27)    سید باقر میرعباسی و سید حسین سادات میدانی، (1384)، دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل.
28)    صادقی، منصور، (1384)، «به سوی آزادی بیشتر، توسعه و امنیت و حقوق بشر برای همگان»، روندهای جدید بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
29)    پیس، کلی-کیت اس، (1384)، سازمان‌های بین المللی، ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، تهران، نشر میزان.

منابع لاتين:

Book: Surname,Name,Year,Title,translator,Press,Vol.
Article: Surname,Name,Title, Journal,Year,Vol, Pages.
1)    United Nations Yearbook of the United Nations, 1946-1947, New York: Department of public Information 1999, p 327.
2)    International Military Organizations Yearbook of the United Nations, 2009, New York: Department of public Information 1972, p 286.
3)    United Nations Yearbook of the United Nations, 1946-1947, p 368
4)    Jason, 2013, Governance in politic international human Law, cognitive archieve, p39.
5)    J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris, ۱۰ B . Y . I . L , 2011 , p . ۲۰۸.
6)    H . lauterpacht , 'The grotian tradition in Ukraine in International Relations, ۲۳ B . Y . I . L 2014 , p . ۴۶ . 
7)    A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , 2008 , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام پایان نامه علوم سیاسی با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۸/۲۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه مدیریت

به منظر آموزش انجام صفر تا صد پایان نامه در این بخش نمونه فصل پنجم [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۷
|
سینا
مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

مشاوره پایان نامه دکتری مدیریت

انجام پروژه پایان نامه ارشد در تمامی رشته ها نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه در من [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۲
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت نمونه فصل پنج [...]

۱۴۰۰/۰۱/۲۰
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب