انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی | نمونه فصل پنجم

نتیجه گیری و جمع بندی پایان نامه

بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها و تحلیل یافته‌های پایان نامه در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راه کارها می پردازد. «در انجام پایان نامه علمی کار تحقیق همیشه با اجتهاد و اظهار نظر توام باشد و محقق در پایان کار و بر اساس مطالعات انجام شده به طور قاطع نظر خود را در باره موضع اعلام دارد تا به گسترش دامنه معرفتی علم و یافته‌های موجود کمک نماید». (حافظ نیا،256)

خلاصه تحقیق

در انجام پایان نامه ارشد مدیریت حاضر هدف ایجاد اختلال در اخلاق سازمانی توسط مدیریت رسانه بوده است.
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است.
جامعه آماری در این تحقیق کارمندان دانشگاه بین المللی المصطفی (ص) می‌باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 120 در نظر گرفته شده است. داده‌های پژوهش از طریق ابزار پرسش نامه پایایی و اعتبار پرسش نامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. روائی ابزار تحقیق نیز ابتدا توسط استادان راهنما تایید شد و روائی سازه آن نیز با استفاده از مدل آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برای تحلیل نتایج دادها نیز از آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS  استفاده شد.

نتایج تحقیق

در این بخش، بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل آماری دادها، نتایج مربوط به هریک از فرضیه‌ها مطرح می گردد.
فرضیه 1: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت کارکنان می شود.
همانطور که مشاهده می شود در این آزمون مقدار تقریبی 0.00 برای Sig. یا همان سطح معنی‌داری بدست آمده که از مقدار 0.05= αکوچکتر گردیده است، همچنین آماره T برابر 16.101 محاسبه شده است؛ لذا فرض صفر بطور قوی رد می گردد. به عبارتی تأثیر مدیریت رسانه بر اختلال در عفت معنادار است.
فرضیه 2: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد کارکنان می شود
با توجه به نتایج جدول ذیل، آماره T بدست آمده از نمونه‌های این گروه 7.125 و از1.96Z= بزرگتر است و همچنین سطح معنی داری کوچکتر از 0.05=α است و هر دو مقدار رد فرض صفر را به دنبال دارد. لذا می توان پذیرفت که مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می شود.
فرضیه 3: به نظر می‌ رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی کارکنان می شود
تجزیه وتحلیل داده‌ها مطابق جدول زیر نشان می‌دهدكه آماره T بدست آمده از نمونه 9.757 است و همچنین بازه اطمینان 95 درصدی عدد صفر را شامل نمی شود. لذا فرضیه صفر رد می‌گردد و می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می شود.
فرضیه 4: به نظر می‌ رسد میان عفت و اعتماد رابطه وجود دارد.
نتیجه آزمون به شرح جدول ذیل بدست آمده است. ضریب همبستگی پیرسون در این آزمون برابر 68.9% بدست آمده و این بدان معنا است که بین عفت و اعتماد یک رابطه نسبتاً قوی و مستقیم وجود دارد. به عبارتی افزایش عفت، افزایش اعتماد را در پی خواهد داشت و بالعکس افزایش اعتماد، افزایش عفت را به دنبال دارد.
فرضیه پنج: به نظر می‌ رسد بین عفت و حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
مطابق نتایج بدست آمده از آزمون، رابطه بین عفت و حریم خصوصی معنادار بوده (سطح معنی‌داری Sig. کمتر از 0.01=α است) و ضریب همبستگی پیزسون در این آزمون برابر 66.4% محاسبه شده و مانند فرضیه قبل، بیانگر یک رابطه مستقیم و نسبتاً خوب بین عفت و حریم خصوصی می باشد.
فرضیه شش: به نظر می‌ رسد بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه وجود دارد.
نتیجه‌این آزمون نیز در جدول ذیل نشان می دهد که بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه معنادار وجود دارد. مشاهده می شود که ضریب همبستگی پیرسون در این آزمون برابر 70.8% بدست آمده که از مقدار بدست آمده در دو فرضیه قبلی بیشتر است؛ و این مطلب نشان می دهد که در میان این سه مؤلفه از اخلاق سازمانی، رابطه بین اعتماد و حریم خصوصی از همه بیشتر است.

وقتی با کار میدانی صورت گرفته فرضیه های مورد نظر آزمون و تایید می شوند و بر فرضیه ی ایجاد اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی صحه گذاشته می شود جای سوال و پرسش جدی مطرح می شود و آن هم اینکه با توجه به لزوم و اهمیت فراوان رسانه و عدم امکان حذف آن از زندگی بشری،آیا امکان دارد که با تصحیح شیوه ی مدیریت بر رسانه این برآیند را تغییر داده و به تاثیر مثبت مدیریت بر اینترنت بر مولفه های اخلاق سازمانی (عفت،اعتماد،حریم خصوصی)رسید؟
در راستای پاسخ مثبت به پرسش فوق در ادامه راه بردها وراه کارهایی پیشنهاد خواهد شد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت دولتی با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۰/۲۷
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

در [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۶
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه برق قدرت نمونه فصل اول پایان نامه ای با موضو [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

به منظور آمورش انجام رساله دکتری ارتباطات در این بخش یک نمونه نتیجه گیری پایان نا [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب