آموزش انجام پایان نامه مدیریت بیمه - نمونه نتیجه گیری

5-1- مقدمه

يکي از مهمترين کارهايي که يک تحقیقگر در  خاتمه انجام پایان نامه خود بايد انجام دهد اين است که به نتيجه اي قطعي برسد. در واقع نتيجه گيري آخرين و گوياترين قسمت هر تحقیق مي باشد. چون بيان کننده يک مدت تلاش و زحمت تحقیقگر مي باشد. ما در اين فصل به بيان يافته هاي خود در فصل چهار که  با استفاده از آزمونهاي آماري مرتبط و تجزيه و تحليل داده ها به آنها دست يافته ايم، مي پردازيم و سپس پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.
هدف از انجام پایان نامه مدیریت بیمه حاضر بررسي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بيمه گذاران بيمه دندانپزشکي شرکت بيمه ايران در شهر تهران می باشد.بدين منظور تعدادي پرسشنامه به صورت تصادفي بين کساني که در 12 ماه گذشته ويزيت دندانپزشکي داشته و از خدمات دندانپزشکي استفاده کرده بودن، توزيع شده است.در اين فصل به طور خلاصه نتايج فرضيات بررسي مي شود و پيشنهادات ارائه مي شود. 

5-2- نتايج فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي 1 - داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار، ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
با توجه به نرمال بودن از آزمون t  يک جامعه استفاده شد.مقدار سطح معني داري آزمون از 05/0 کمتر است بنابراين فرض صفر رد شد و با اطمينان 95/0 مي توان گفت داشتن پوشش هاي دندانپزشکي بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير داشته و فرضيه تاييد مي شود. با توجه به تاييد فرضيه و همچنين با توجه به اينکه اين فرضيه در جدول رتبه بندي متغيرها که با استفاده از آزمون فريدمن انجام شد رتبه اول را با وزن6/4 به خود اختصاص داده است.  بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که براي افزايش ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي عامل داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيشترين تأثير را دارد و بايد به آن به عنوان مهمترين عامل، توجه خاصي نمود.

فرضيه اصلي 2- داراي فرزند بودن بيمه گذار بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
براي تاييد يا رد اين فرضيه سؤالات مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به نرمال بودن از آزمون t يک جامعه مورد استفاده قرار گرفت. اين فرضيه با 95/0 درصد اطمينان مورد قبول واقع شد .در جدول رتبه بندي نيز رتبه دوم را با وزن 29/3، به خود اختصاص داد.

فرضيه اصلي 3- ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
براي تاييد يا رد اين فرضيه سؤالات مربوطه مورد بررسي قرار گرفت وبا توجه به نرمال بودن با اطمينان 95/0 و با 05/0 درصد خطا فرضيه مورد تاييد قرار گرفت. ودر جدول رتبه بندي بر اساس آزمون فريدمن رتبه دوم با وزن 37/4 رابه خود اختصاص داده است. 

فرضيه اصلي 4- ويژگي هاي قابل مشاهده بيمه گذار(شاخص DMFT، سن، جنسيت، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل) بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
4-1 شاخص DMFT (تعداد دندان هاي پر شده، کشيده شده، پوسيده) بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
براي تاييد يا رد اين فرضيه سؤالات مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و و با توجه به نرمال بودن ازآزمون t يک جامعه استفاده شد و با اطمينان 95/0  و با 05/0 درصد خطا فرضيه مورد تاييد قرار گرفت. و در جدول رتبه بندي رتبه سوم با وزن 75/3 را به خود اختصاص داده است.
4-2 سن بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقياس متغير در پرسشنامه از آزمون دوجمله اي استفاده شد.با توجه به آزمون انجام شده اين فرضيه مورد تاييد قرار گرفته است .و در جدول رتبه بندي رتبه آخر با وزن 16/3 را به خود اختصاص داده است. که نشان دهنده کمترين اهميت در بين متغيرهاي مستقل اين پايان نامه است.
4-3 جنسيت بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقياس متغير در پرسشنامه از آزمون دو جمله اي استفاده شد و فرض صفر مورد تاييد قرار گرفته در نتيجه فرضيه رد شده است.
4-4 سطح تحصيلات بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
با توجه به نرمال نبودن و مقياس متغير در پرسشنامه از آزمون دوجمله اي  استفاده شد و با اطمينان 95/0  و با 05/0 درصد خطا فرضيه مورد تاييد قرار گرفت. در جدول رتبه بندي رتبه چهارم را با وزن47/3را به خود اختصاص داده است. 
4-5-وضعيت تاهل بيمه گذار بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير دارد.
اين فرضيه با توجه به آزمون دوجمله اي مورد آزمون قرار گرفته سطح معني داري آزمون788/0 از 05/0 بيشتر است بنابراين فرض صفر رد نشده و با اطمينان 95/0 مي توان گفت وضعيت تاهل بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تأثير ندارد و فرضيه رد شد.

5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق

با استفاده از اطلاعات پرسيده شده اوليه در پرسشنامه که راجع به سن، جنسيت، سطح تحصيلات، و وضعيت تاهل بيمه گذار بود براي يافته هاي جانبي تحقيق استفاده شد. با توجه به اينکه فرضيه هاي مربوط به تأثير وضعيت تاهل و جنسيت بيمه گذار رد شده بنابراين اين دو متغير را متوسط در نظر گرفته شده. بنابراين به بررسي دو فرضيه اي که تأثير سن و سطح تحصيلات را بررسي کرده بود پرداختيم.
با استفاده از آزمون کاي دو پيرسون به بررسي وجود استقلال بين دو متغيير سن و ميزان ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي پرداختيم. در فرض صفر، مستقل بودن و در فرض مقابل مستقل نبودن دو متغير بررسي مي شود. با توجه به اينکه سطح معني داري آزمون37/0 کمتر از 05/0 است بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95/0 مي توان گفت دو متغير وابسته هستند.
براي بررسي استقلال بين متغير سطح تحصيلات و ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي نيز از آزمون کاي دو استفاده کرده ايم. با توجه به سطح معني داري که کمتر از 05/0 شده فرض صفر رد و فرض مقابل که عدم استقلال را نشان مي دهد تاييد شده است.

5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق

-با توجه به تاييد فرضيه اول که مربوط به تأثير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بر روي ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بود، و همينطور با توجه به جدول رتبه بندي که رتبه اول را داشته،  پيشنهاد مي شود با تعيين و تعريف تعرفه گذاري مناسب باعث افزايش استفاده از خدمات دندانپزشکي در کشور شد.
-با توجه به تاييد فرضيه اول که مربوط به تأثير  داشتن پوشش هاي دندانپزشکي بر روي ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي بود، پيشنهاد مي شود در بسته هاي خدمتي بيمه دندانپزشکي مراقبت هاي پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان نيز لحاظ شود و تعرفه مربوط به پيشگيري از بيماري هاي دهان و دندان نيز تعريف شود. که اين امر مي تواند سلامت بهداشت دهان و دندان را در کشور افزايش دهد.
-با توجه به تاييد فرضيه دوم که مربوط به داشتن فرزند بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بود، پيشنهاد مي شود با ايجاد بسته هاي بيمه اي متفاوت و متناسب با سطح درآمدي و تعداد افراد خانوار گروه هدف شرايط را براي افزايش استفاده از خدمات دندانپزشکي فراهم آورد.
-با توجه به تاييد فرضيه سوم که مربوط به ميزان دسترسي به خدمات دندانپزشکي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي بود، پيشنهاد مي شود با بررسي مکان ها و مرکز هاي طرف قرارداد بيمه دندانپزشکي، زمينه اي ايجاد شود که بيمه گذاران دسترسي بهتر و مناسب تر به خدمات دندانپزشکي داشته باشند که باعث افزايش استفاده از خدمات دندانپزشکي شود.
-با توجه به فرضيه چهارم که مربوط به ويژگي هاي قابل مشاهده مثل: DMFT ،سن، سطح تحصيلات، وضعيت تاهل بود، که تأثير سن و سطح تحصيلات بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي تاييد شد، پيشنهاد مي شود با ايجاد بسته هاي مناسب و مديريت ريسک بيمه هاي مازاد دندانپزشکي در شرکت هاي بيمه تجاري و کنترل زيان اين شرکت ها را فراهم نمود.

5-5- پيشنهاد به محققان آتي

-در اين تحقيق داده ها با استفاده از نظر پاسخگويان جمع آوري و تجزيه و تحليل  شده است پيشنهاد ميشود محققان آتي با استفاده از داده هاي واقعي و موجود در پرونده پزشکي افراد به بررسي مدل بپردازند.
-پيشنهاد مي شود محققان آتي به شناسايي متغير هاي ديگري که بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي موثراند، را مورد بررسي قرار دهند.
-پيشنهاد مي شود که به منظور آزمون قابليت تعميم به کليه استفاده کنندگان از خدمات دندانپزشکي ، اين مطالعه در سطح وسيع تر و در کليه شرکت هاي بيمه انجام گيرد.
-پيشنهاد مي شود محققان آتي عوامل مؤثر بر ميزان استفاده خدمات دندانپزشکي را از ديدگاه مسئولان و صاحب نظران اين رشته مورد سنجش قرار دهند.

5-6- محدوديت هاي تحقيق

برخي از محدوديت هايي که محقق در اين تحقيق با آنها روبه رو شده به شرح زير است:
-در دسترس نبودن برخي سايت هاي معتبر علمي
-نبود فرهنگ پاسخگويي به پرسشنامه در بين بيمه گذاران
-نبود تحقيقات پيشين داخلي در مورد موضوع ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در بين بيمه گذاران

.به منظور اموزش انجام پایان نامه مدیریت بیمه با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۱۱/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

نمونه فصل 5 پایان نامه مدیریت بازرگانی

در [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۶
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه برق قدرت

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه برق قدرت نمونه فصل اول پایان نامه ای با موضو [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

آموزش انجام پایان نامه ارتباطات

به منظور آمورش انجام رساله دکتری ارتباطات در این بخش یک نمونه نتیجه گیری پایان نا [...]

۱۳۹۹/۱۲/۰۲
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب