نمونه مثال از نگارش ادبیات فنی رساله دکتری

موضوع دیگری که باید بر آن تاکید شود ضرورت سازمان بندی منطقی ارائه مرور است. اشاره فهرست وار به یافته ها بدون برقراری ارتباط بین آنها شیوه ای غیرکاربردی و غیرموثر برای ارائه مطالب است. اگر دو یا چند مطلب به هم مرتبط باشند، دلیل ارتباط آنها چیست؟ آیا از نظر روش شناختی مرتبط هستند؟ به بیان دیگر وجه تشابه و تمایز آنها در چیست؟ باید به تمام این مسائل اشاره کنید تا خواننده درک بهتری از شرایط مطالعه شما داشته باشد. وقتی قصد تفسیر و درک تفسیر یافته های یک پژوهشگر دیگر در گزارش پژوهش را دارید این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

در نهایت، وقتی به دقت ادبیات پژوهشی را مرور می کنید، باید بتوانید نواقص ادبیات را (در صورت وجود) برجسته سازی کنید. این سوالات به شما در اثبات ضرورت مطالعه کمک می کند. این بدین معنی است که بعد از مرور ادبیات، باید حوزه های خاصی را که نیازمند مطالعه بیشتر هستند شناسایی کنید و این باید دست کم بخشی از دلیل شما برای انجام این مطالعه باشد.

برای نمایش مطالب فوق الذکر، در ادامه به نمونه ای از مرور گزارش های پژوهشی اشاره شده است. این مقاله تحت عنوان "مطالعه تلویزیون جامعه پسند" در فصلنامه DEVCOM، جلد 1، شماره 2، صفحات 18-4 چاپ شده است. برای اینکه درک بهتری از  شیوه استفاده از ادبیات داشته باشد بهتر است ابتدا به بررسی چند پاراگراف اول بخش موسوم به مرور ادبیات بپردازیم.

نمونه از مرور ادبیات

تفسیرهای مربوطه

در سال های اخیر، دانشمندان علوم اجتماعی برای تعیین تاثیر رفتار کودکان و بزرگسالان مطالعاتی انجام داده اند. این مطالعات مربوط به نگرش های مثبت و منفی و رفتار در نتیجه تماشای تلویزیون هستند. در تعدادی از مطالعات میدانی و آزمایشگاهی، پژوهشگران در آمریکای شمالی به این نتیجه رسیده اند که برنامه های تلویزیونی که بر رفتار و نگرش مثبت تاکید دارند، موسوم به تلویون جامعه پسند، می توانند رفتار و نگرش بیننده را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار دهند.

در این بخش مقدمه ای کلی در مورد گزارش های پژوهشی که مرور کرده اید ارائه داده و دامنه و مکان مطالعات خود و همچنین متغیرهای تحت مطالعه را مشخص می کنید. به بیان دیگر، در اینجا به توصیف مسئله پژوهشی و سوالات می پردازید.

آزمایش ها

گلدبرگ و گورن (1974) به تعیین این موضوع پرداخته اند که آیا تلویزیون می تواند نگرش کودکان ر در سمت جامعه پسند تغییر دهد یا خیر. سوال اساسی این است: آیا اضافه کردن برخی بخش ها به سریال "Sesame Street" تاثیرات مطلوب را در جهت نگرش های مناسب نسبت به کودکان نژادهای مختلف در کانادا و نسبت به افراد فرانسوی-کانادایی و فرهنگ آنها ایجاد می کند؟

در این بخش مسئله پژوهشی معرفی می شود.

پژوهشگران بخش هایی را ساخته اند که در آن سایر گروه های نژادی در شرایط قومیتی محض و غیریکپارچه به تصویر می کشند. آنها چنین پیش بینی می کنند که این بخش ها به دو دلیل در ایجاد واکنش های مطلوب نسبت به کودکان غیرسفیدپوست موثر هستند. اولا، این بخش های اضافه شده یکپارچه و غیریکپارچه به صورت جذاب طراحی شده اند. دوما این بخش ها منجربه افزایش مواجهه کودکان سفیدپوست با سایر گروه های نژادی می شوند.

در این بخش شما رویه ای را که پژوهشگران دنبال کرده اند و همچنین فرضیه های پژوهشی را توصیف می کنید (هر چند به اختصار).

در بخش پایانی، کودکی فرانسوی-کانادایی که به زبان فرانسه صحبت می کند نمایان می شود. پژوهشگران مشاهده کردند که کودکانی که این برنامه را تماشا می کردند به آنچه که می دیدند بیش از آنچه که می شنیدند توجه کردند. کودک فرانسوی-کانادایی وقتی به زبان فرانسه صحبت نکرده بود بیشتر توسط کودکان دوست داشته شد. با این حال، وقتی کودکان او را به عنوان فردی فرانسوی-کانادایی که به زبان نا آشنا صحبت می کند شناختند کمتر او را دوست داشتند. در بخش دوم اضافه شده، کودکان با گروهی از افراد غیرسفیدپوست در یک محیط قومی و همچنین یک گروه آمیخته که در شرایط آشنا با هم تعامل می کردند مواجه شدند. در هر دو مورد، کودکان بعد از مشاهده برنامه ترجیح می دادند با افراد غیرسفیدپوست بازی کنند تا افراد سفیدپوست.

در این بخش توضیح می دهید که آزمایش چگونه طراحی و اجرا شده است و همچنین به رویه کلی یافته های مقدماتی خود اشاره می کنید.

بنابراین گلدبرک و گورن به این نتیجه رسیدند که مشاهده تلویزیون می تواند به صورت علنی و کوتاه مدت نگرش افراد را نسبت به گروه های قومی و نژادی تغییر دهد.

در این بخش نتیجه گیری های پژوهشگر ارائه می شود.

در مطالعه گلدبرگ-گورن، عوامل محیطی مد نظر قرار نگرفته بودند. این موضوع توسط فردریک، استین و سوسمن (1975) که در قالب یک مطالعه آزمایشگاهی به تعیین تاثیرات تلویزیون جامعه پسند بر کودکان  پیش دبستانی پرداخته است لحاظ شده است. پژوهشگران علاقمند به درک این موضوع بودند که آیا برنامه تلویزیونی که برای بهبود رشد شخصی، اجتماعی و هیجانی طراحی شده است بر رفتار کودکان تاثیر مثبت دارد یا خیر و کدام عناصر محیطی می توانند در مواجهه با تلویزیون دارای بیشترین تاثیر مثبت باشند.

این بخش باعث برقراری ارتباط بین این مطالعه مروری و مطالعه مروری دیگر شده و رابطه دو مطالعه به عنوان تکنیک ارائه تداوم در بحث مروری ثابت شده است.

شرکت کنندگان کودکان سه تا پنج ساله بودند که در برنامه Head Start برای کودکان شهری طراحی شده بود ثبت نام کرده بودند. در مجموع 13 کلاس درس وجود داشت. سه کلاس درس برای یکی از چهار مداخله آزمایشی انتخاب شدند؛ به استثنای مداخله چهارم که برای آن چهار کلاس در نظر گرفته شد. در اولین مداخله، کودکان یک فیلم خنثی به اضافه لوازم بازی غیرمرتبط در کلاس درس مشاهده کردند. کودکان مداخله دوم یک برنامه تلویزیونی جامعه پسند به اضافه لوازم بازی غیرمرتبط در کلاس درس مشاهده کردند. گروه سوم یک برنامه تلویزیونی جامعه پسند به اضافه لوازم بازی مرتبط در کلاس درس مشاهده کردند. در نهایت گروه چهارم یک برنامه تلویزیونی جامعه پسند مشاهده کردند به اضافه معلمی که محتوای برنامه ای را که مشاهده کرده بودند برای آنها تکرار کرد.

در این بخش ویژگی های شرکت کنندگان دومین مطالعه و همچنین جزئیات آزمایش ارائه شده است.

بیست قسمت از برنامه "Mister Rogers’s Neighborhood" و یا یک فیلم خنثی در آزمایش های دو کلاس به کار رفتند: ساختار کلاس درس بالا و پایین. ساختار کلاسی بالا به صورت کلاسی که از رویه های انضباطی سختگیرانه برخوردار است و معلم مهربان و صمیمی نیست و ساختار کلاسی پایین به صورت کلاسی که از سطوح بالای مهربانی معلم و فضای غیر تنبیهی برخوردار است تعریف عملیاتی شده است.

در این بخش مواد و رویه های ویژه ای که در مطالعه به کار رفته است و همچنین شرح شرایط آزمایشی ارائه شده است.

متغیرهایی که پژوهشگران اندازه گیری کرند تعامل اجتماعی مثبت با همسالان بودند. تلویزیون جامعه پسند همراه با لوازم بازی مرتبط و معلم دارای بیشترین تاثیر بر کودکان کلاس دارای ساختار بالا بودند، اما در عین حال ....

.... و در نهایت یافته های آزمایش ارائه می شود.

 

نکته: برای ادامه مرور ادبیات خود به همین روال عمل کنید.

بعد از اتمام مرور، باید تمام مطالب مرور شده را بیان کنید. این کار به اثبات اینکه مطالعه شما شکاف های موجود در مطالعاتی را که مرور کرده اید و در آنها به این موضوع پرداخته نشده بود کمک می کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام فصل دوم رساله دکتری با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۵/۲۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

پروپوزال آماده رشته جزا و جرم

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری حرفه ای رشته حقوق جزا و جرم ملزم به [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۵
|
سینا
پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

پروپوزال آماده رشته حقوق عمومی و بین الملل

تاکنون جهت کمک به دانشجویان حقوق در انجام پایان نامه ارشد و دکتری [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۳
|
سینا
پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

پروپوزال آماده رشته مدیریت بازرگانی

به منظور کمک به دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در انجام پای [...]

۱۳۹۹/۰۷/۰۱
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب