انجام رساله دکتری مدیریت | نمونه پروپوزال

بیان مسئله رساله

در دنیای کسب و کار امروز، اشکال مختلف و متنوعی از رقابت در بین سازمانها مرسوم گردیده است. این وضعیت به انگیزه و محرکی برای پژوهشگران سازمانی تبدیل گزیده است تا بقای سازمان و متغیرهای اثرگدار در این عامل را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند .(علی1996) امروزه موفقیت هر سازمانی در محیط کار وابسته اثربخشی استفاده از منابع انسانی بر مبنای علوم رفتاری برای دستیابی به اهداف خاص و اساسی کیفیت زندگی کاری جهت بهبود شرایط کار و رضایت شغلی (بر مبنای نگرش کارکنان) و  اثر بخشی و وفاداری سازمانی (بر مبنای دیدگاه سازمان) دارد. مفهوم کیفیت زندگی کاری در جوامع مختلف دارای تفاوت های عمده ای با یکدیگر می باشند. در دهه ی اخیر، با گسترش توجه به رضایت و وفاداری شغلی، این اصطلاح در سطح گسترده تری به بررسی این دو واژه در سطح سازمان می پردازد. وفاداری شغلی یکی از نتایج و پیامدهای اساسی کیفیت زندگی کاری بر روی کارکنان است.(کوهن و همکاران 1997) 
کیفیت زندگی کاری نه تنها بر روی رضایت و وفاداری شغلی تاثیرگذار است بلکه بر روی دیگر جنبه ها مانند وفاداری به زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیرگذار است  (Cimete, 2003). 
نقش مدیریت منابع انساتی در دستیابی به اهداف سازمانی غیر قابل انکار می باشد. مدیران موفق کوشش می کنند تا به رضایت و وفاداری سازمانی کارکنان دست یابند، زیرا که این امر برای حصول سازمان به موفقیت و دستیابی به اهداف ضروری است. امروزه تمرکز سازمان جهت حصول موفقیت آمیز به اهداف مورد نظر خود وابسته به این امر است که کارکنان چگونه کارکنان خود را حفظ کنند آنگونه که آنها از انجام کارهای خود رضایت داشته باشند. وفاداری شغلی بخ عنوان یکی ار عاومل مانند سیستم های پاداش، کیفیت ادراک شده از سرپرستی، شرایط کاری، و سایز اطلاعات شغلی در مورد اشخاص حاضذ در گروه شعلی نقش عمده ای در رضایت یا نارضایتی کارکنان از شغل خود دارند. علاوه بر این برای  افزایش وفاداری شغلی، سازمانهای زیادی نقش توسعه ی کیفیت زندگی کاری را مورد توجه قرار داده اند. (مصدق راد،1386)
باید همیشه در نظر داشت که دقت، نگرانی، تعهد، و مشارکت کارکنان برای  توسعه، پیشرفت و موفقیت هر سازمان ضروری است. از این رو نیاز ویژه ای برای وفاداری کارکنان جهت حصول به اهداف سازمانی وجود دارد. وفاداری شغلی به عنوان سطح یا درجه ای که کارکنان شغلشان را دوست دارند تعریف شده است. وفاداری شغلی پدیده ای ذهنی است که نتیحه ی هماهنگی بین نگرش و رفتار می باشد. وفاداری شغلی ارائه دهنده ی احساس شخصی در مورد شغل می باشد و به عبارت دیگر  گرایش، میل، اشتیاق ، علاقه، استعداد و نگرش آمادگی برای پاسخ به یک شغل یا محیط کار می تواند به نام وفاداری به کار تعریف شود. 
مفهوم رفتار كاري و كيفيت زندگي در جوامع و حتي اقوام مختلف يك جامعه تفاوت عمده اي دارد. از اينرو يافتن روش هايي براي درك رابطه متقابل بين اين دو پديده در هر جامعه اي، به منظور ايجاد انگيزه و انتخاب شيوه مناسب مديريتي، اهميت زيادي دارد. بنابراين، هميشه نميتوان به رابطه مستقيم رضايت و عملكرد متكي بود، حتي اگر اين همبستگي پذيرفته شود، شناخت عوامل ايجاد رضايت براي افراد مختلف با فرهنگها، باورها، سليقه ها و نيازهاي مختلف،كاري بسيار دشوار و پيچيده است. 
وفاداری شغلی يكي از پيامدهاي بسيار موثر بر كيفيت زندگي كاري است. كيفيت زندگي كاري نه تنها روي رضايت شغلي تاثير مي گذارد، بلكه روي ساير جنبه هاي رضايت نظير زندگي خانوادگي، زندگي اجتماعي و اقتصادي نيز تاثير گذار است  اين مفهوم اثر محل كار بر روي رضايت از شغل و حيطه هاي زندگي غير شغلي، رضايت از كل زندگي و خوشحالي شخصي وخوب بودن ذهني را دربر مي گيرد .
در انجام این رساله مدیریت، تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن بر وفاداری سازمانی(مورد مطالعه :پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه) مو رد بررسی قرار می گیرد.

پیشینه رساله

رضایت و وفاداری شغلی یکی از عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری است. کیفیت زندگی کاری نه تنها در رضایت شغلی تاثیر می گذارد، بلکه بر روی دیگر جنبه های رضایت مانند زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی نیز اثرگذار است. در این مفهوم، لازم است اثر کار بر روی وفاداری شغلی و حوزه های غیر کاری زندگی، رضایت از زندگی به طور کلی و شادی شخصی مورد بررسی قرار گیرد.(همان منبع)
کمالی و همکاران (1392) رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش تایید کرده است که رابطه ی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری و حوزه های آن شامل امنیت و سلامتی محیطی، توسعه ی قابلیت های انسانی، آزادی کاری، ادغام اجتماعی و فضای زندگی با تعهد سازمانی وجود دارد. 
رانی و همکاران (2011) رابطه ی بین رضایت کارکنان و تعادل زندگی و کار را مورد بررسی قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند که همبستگی بالایی بین شغل و رضایت کارکنان با نقش تعدیل گری تعادل زندگی کاری وجود دارد.
عبدالله و همکاران (1389) رابطه ی بین رضایت شغلی و وفاداری کارکنان را در صنعت هتل در شهری در مالزی مورد بررسی قرار داده اند. یافته های پژوهش مذکور تایید نموده است که همبستگی بالایی بین رضایت و وفاداری کارکنان وجود دارد. 
روزبهانی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری؛ تعهد سازمانی، اجزاء وفاداری ، هویت و مشارکت سازمانی به این نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی کاری کارکنان بالاتر از میانگین است و وفاداری کارکنان منجر به افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان می شود. 
نکویی و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در سازمانهای دولتی در ایران به این نتیجه رسیدند که کیقیت زندگی ماری بصورت معناداری بر روی رضایت شغلی تاثیر می گذارد و ابعاد مدیریتی کیفیت زندگی کاری پیش گوهای بهتری برای رضایت شغلی در بین کارکنان در سازمانهای دولتی هستند. 
رودپیشی و همکاران (2003) در پژوهشی با عتوان تاثیر کیفیت زندگی کاری در مدیریت ارتباط با مشتری تصذیق کرده است که موضوع کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل در سازمانهای امروزی می باشد. 
وار و همکاران (1979) در پژوهشی از کیفیت زندگی کاری طیف وسیعی از عوامل مربوط به این متغیر را از جمله دلبستگی به کار، انگیزه ذاتی کار ، نیاز بالاتر به قدرت، ویژگی های ذاتی درک شده شغل ، رضایت شغلی، رضایت از زندگی، شادی، و اضطراب در نظر گرفته است. آنها همبستگی بالایی را در مورد طیف وسیعی از عوامل از جمله رابطه بین دلبستگی به کار و رضایت شغلی، انگیزش درونی شغلی و رضایت شغلی و درک ویژگی های درونی شغل و رضایت شغلی به اثبات رساندند.

فرضیه ها

1-بین کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؟
2-بین پاداش و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟
3-بین انعطاف پذیری کاری و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟
4-بین حمایت سازمانی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟
5-بین جو سازمانی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟
6-بین فرهنگ پاسخگویی به خانواده و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟
7-بین توسعه و رشد شغلی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه در ایران ارتباط وجود دارد؟

اهداف

1-بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه
2-بررسی رابطه بین پاداش و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 
3-بررسی رابطه بین انعطاف پذیری کاری و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 
4-بررسی رابطه بین حمایت سازمانی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 
5-بررسی رابطه بین جو سازمانی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 
6-بررسی رابطه بین فرهنگ پاسخگویی به خانواده و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 
7- بررسی رابطه بین  توسعه و رشد شغلی و وفاداری کارکنان در بین کارکنان پتروشیمی های منطقه پارس عسلویه 

نوع روش تحقیق( بوضوح توضیح داده شود بطوریکه هر محقق دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به آسانی میسر باشد):

اين تحقيق ازمنظر هدف از نوع كاربردي است و از نظر گردآوري اطلاعات از نوع توصيفي - پيمايشي مي باشد. در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده. جامعه آماري اين پژوهش، تمام کارکنان آموزش و پرورش شهرستان یاسوج مي باشد. حجم نمونه بر اساس فورمول نمونه گیری کوکران برابر با 115 نفر تعیین گردید که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )

مطالعات کتابخانه ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات،کتب و از شبکه جهانی اینترنت استفاده شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانک های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره)

در انجام این رساله مدیریت از ابزار پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده و ابتدا یک گروه 30 نفری انتخاب گردیدند و پرسشنامه در بین آنها توزیع گردید پس از استخراج داده هاي مربوط به پاسخ هاي گروه مزبور تعداد 120 نفر بر اساس فرمول نمونه گيري كوكران به روش نمونه گيري از نوع تصادفي انتخاب شدند  كه روايي محتوايي آن با استفاده از ديدگاههاي صاحب نظران و خبرگان آگاه به موضوع و روايي سازه آن نيز با بهره گيري از معادلات ساختاري سنجيده شده است. پايايي پرسشنامه هم با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ احراز شده كه ضريب آن براي کل پرسشنامه برابر 4/97% بوده است. همانطور که در جدول قابل مشاهده است، اعتبار همه ی متغیرهای پژوهش بین 71. تا 95. می باشد که حکایت از معتبر بودن متغیرهای پژوهش دارد. 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

به منظور تجزيه و تحليل داده های به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، از روشهای آماری توصيفی و استنباطی استفاده شده است. بدين ترتيب که برای توصيف پاسخهای داده شده به سوالات پرسشنامه تحقيق از جدول های توزيع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط به هر يک از سوالات استفاده شده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضيه ها تاثير ابعاد عدالت سازماني بر رفتار شهروندی سازماني، از آزمون همبستگي پیرسون استفاده گرديده است. و به منظور بررسی فرضیات تکمیلی تحقیق از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد.

منابع

1-مصدق راد،ع(1384)، کیفیت زندگی کاري و بهبود رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
2-روزبهانی و همکاران.(1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری؛ تعهد سازمانی، اجزاء وفاداری ، هویت و مشارکت سازمانی.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران .
3-کمالی و همکاران . (1392) . تأثیر متقابل بهره وري و کیفیت زندگی کاري،پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه ساری .
رائی و همکاران. (1392). تجزیه و تحلیل رابطه بین کیفیت زندگی کاريQWL) )و عملکرد کارکنان در شرکت ایران خودرو دیزل . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه یزد .
4-عبداله  و همکاران. (1391). رابطه سبکهاي رهبري و کیفیت زندگی کداري کارکنان با میزان اثر بخشی مدیران دانشکده ها و گروههاي وزشی تربیت بدنی دانشدگاههاي دولتی کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تبریز.

-6Cimete, G & Gencalp, NS & Keskin, G. (2003). Quality of life and job satisfaction of nurses. journal Nurs Care Qual. 18(2):151-8
-7.Warr, P, Cook, J and Wall, T (1979) Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well being. Journal of Occupational Psychology. 52, 129-148. 

-8Roodpishi1, M & Samaneh Poor, N. S (2003).   The Impact of Employee Quality of Work Life on Customer Relationship Management, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, VOL 4, NO 11
-9Shaughnessy, J.J. & Zechmeister, E.B. 1997. Research Methods in Psychology. New York: McGraw-Hill.
-10Sinha, Chandranshu. 2012, “Factors Affecting Quality of Work Life: Empirical Evidence from Indian Organizations”, Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1 No.11, pages 31-40. Available at http://www.ajbmr.com/articlepdf/AJBMR_20_07_4.pdf, (accessed 11)
-11Spector, P. 1997. Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences. California: Sage
-12.Warr, P, Cook, J and Wall, T (1979) Scales for the measurement of some work attitudes and aspects of psychological well being. Journal of Occupational Psychology. 52, 129-148.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام رساله دکتری مدیریت با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۱۲
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام مقاله و پایان نامه

آموزش انجام مقاله و پایان نامه

انجام مقاله و پایان نامه در هرمقطعی به خصوص [...]

۱۴۰۰/۰۳/۲۵
|
سینا
نکاتی پیرامون نوشتن پایان نامه دکتری

نکاتی پیرامون نوشتن پایان نامه دکتری

شاید بارها از خود پرسیده اید که پایان نامه دکتری باید چند صفحه باشد؟ در این [...]

۱۴۰۰/۰۳/۲۴
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه دکتری و ارشد IT

آموزش انجام پایان نامه دکتری و ارشد IT

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) [...]

۱۴۰۰/۰۳/۲۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب