انجام رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی | نمونه پروپوزال

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

1-    عنوان به زبان فارسی:

تاثیرعوامل رضایتمندی مشتریان برتعهد ورزشی آنهادر باشگاههای بدنسازی بانوان استان کرمان

2- عنوان به زبان انگليسي:

Effect of customers' satisfaction factors on their Sport Commitment in women body building clubs in Kerman

بیان مسئله

موفقیت در کسب و کار، حرفه تخصصی، و یا سازمان دولتی، تنها به سراغ افرادی می رود که با وسواس از مشتریان خود مراقبت می کنند. تلاش و كوشش فراواني كه امروزه در جهت ارتقاي ابزارهاي مديريت عملكرد و گسترش نگرش مشتري مداري توسط محققان، كارشناسان و مديران سازمان هاي تجاري صورت مي گيرد، نشان دهنده آن است كه در حال حاضر رضايتمندي مشتري يكي از مهمترين عوامل در تعيين موفقيت سازمان ها به شمار مي آيد(Van Leeuwen et al. 2002). بنابراین اصل رقابت ايجاب مي كند كه توجه مديران سازمان ها معطوف به بالابردن خشنودي مشتريان، كاهش هزينه هاي توليد وارائه خدمات با سطح بالاي كيفيت در كار باشد .لذا بررسي و شناخت شاخص هاي رضايت مشتري و سنجش رضايت مشتريان بدين لحاظ حائز اهميت بوده كه نهايتا سطح رضايت مشتري تعيين كننده موفقيت يا شكست سازمانها است (جلیله وند، 1385).
 رضایت مندی یعنی"قضاوت در مورد ویژگی محصول یا خدمت ،یا خود محصول یا خدمت که سطوح لذت بخش مربوط به مصرف را تکمیل می کند"(Van Leeuwen et al. 2002). 
در دنیای کسب و کار امروز، یکی از بزرگترین چالش ها، حفظ مشتری است. با توجه به مطالعه انجام شده توسط موسسه تحقیقات زیست محیطی (IER) (1990)، تنها 4 ٪ از مشتریان ناراضی در مورد خدمات ضعیف شکایت می کنند ، اما 96 % دیگر شکایت نمی کنند و 90٪ روابط شان را با سازمان قطع خواهند کرد. از همه مهمتر هر مشتری ناراضی دست کم به هفت نفر دیگر تجربه خود را منتقل می کند (Tsitskari et al. 2006). اغلب شرکت ها از رضایت مشتری به عنوان یک اقدام اصلی بر عملکرد محصولات و یا خدمات استفاده می کنند (Anderson and Sullivan 1993) به گونه ای که کاتلر بازاریابی را مدیریت رابطه سودآور با مشتری می داند و هدف دوگانه آن، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به وسیله جلب رضایت آنها است (کاتلر و آرمستگرانگ 1389).
 ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ورزﺷﻲ در ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي را از روي ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﻛـﻪ رﻣـﺰ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ورزﺷﻲ و اﻳﺠﺎد ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﻣـﺪاوم ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. درك اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ورزﺷﻲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﻮل ﺷـﺪه اﻣﻜـﺎن ﺑﺮﺗﺮي و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي آﺷـﻜﺎر ﻛـﺮدن و ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺸـﺘﺮي ورزﺷﻲ، ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه از ﺳﻨﺠﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ اﺳـﺖ (ﺣﺴـﻦ زاده،1384). ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺠـﺎري ﻛـﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن آن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑـﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﺑﺪون ﻣﺸﺘﺮي ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺠﺎري، ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي درك، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ و ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎﻧﺶ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷـﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑـﺖ و ﭘﻮﻳـﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼـﺎد، آرﻣﺎﻧﻬـﺎ و اﻫـﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه اي ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ، ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد، اﻣﺮوزه ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي راﻫﺒـﺮدي و ﺗﺠـﺎري ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﻓﺎداري و اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻠـﻞ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و اﻃﻼع ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن اﺳـﺖ (گوهر رستمی 1386).
تا سال‌های زیادی رضایت مشتری هدف بسیاری از سازمان‌ها بوده است زیرا تصور بر این بود که رضایت مشتری با سهم بازار شرکت ارتباط دارد. هر چند مشتریان راضی به قیمت کمتر حساس هستند و کمتر تحت تاثیر رقبا قرار می‌گیرند، با این حال تحقیق شرکت زیراکس در سال 1991 نتایج شگفت انگیز و نگران کننده‌ای به همراه داشت: مشتریان راضی آنطور که از آنها انتظار می‌رفت رفتار نمی‌کردند، آن‌ها در آینده برای خرید مجدد به زیراکس مراجعه نمی‌کردند! مطالعه زیراکس نشان داد رضایت مشتری به تنهایی برای وفاداری مشتریانی که قدرت اتنخاب آزاد دارند کافی نیست(Dimitriades, 2006). بنابر این برای فهم بهتر رفتار مشتریان، تحقیقات اخیر کوشیده اند مفهوم تعهد را در کنار رضایتمندی مشتریان بررسی کنند. (Fullerton, 2005; Zins, 2001). 
 در مباحث نظری مدیریت و در چارچوب مباحث تئوری های رفتار سازمانی به تعهد به عنوان نگرش فرد نسبت به شغل نگریسته می ‌شود. در واقع آنچه ما از تعهد می ‌دانیم ریشه در مبانی رفتار سازمانی دارد (فتحی 1390). آندرو (2004) اظهار می ‌کند که اکثر تحقیقات بر تعهد در سازمان ها متمرکز است(Patrick,2004 &Andrew). تعهد که اغلب با عنوان تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته از جمله متغیرهایی است که در سال های اخیر در ایران و در رشته ‌های مدیریت دولتی، روانشناسی، مدیریت آموزشی و سایر زمینه ‌ها مورد تحقیق قرار گرفته است(باقری،1384). لیکن این متغیر مهم (تعهد) در تحقیق ‌های ورزشی و تربیت ‌بدنی جایگاه کمی را به خود اختصاص داده و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است البته در سازمانهای ورزشی، تعهد کارکنان با سبک رهبری( جهاندیده 1386، سلطان حسینی 1382، گلشنی 1384، نیکوفر 1385)، تعهد سازمانی و اثربخشی(حمیدی، 1382)، عوامل نگهدارنده شغل و تعهد دبیران تربیت بدنی(جاودانی،1381) انجام گرفته است از آنجا که بررسی تعهد ورزشی به عنوان یک عامل اثرگذار بر عملکرد با اهمیت می‌باشد تحقیقاتی در این رابطه انجام شده است اما در آنها از مدل ‌های تعهد سازمانی استفاده گردیده است و نظر به اینکه محیط ‌های ورزشی دارای ویژگی ‌های خاص خود هستند، بررسی تعهد را به صورت تعهد ورزشی در ورزشکاران ضروری می ‌سازد. براساس مدل تعهد ورزشی اسکانلان (1993)، تعهد ورزشی شبیه به تعهد سازمانی است، اما در رفتار و هدف متفاوت است.
 اخیراٌ تحقیقاتی در زمینه تعهد در محیط ‌های ورزشی انجام شده که با تأکید بر مدل تعهد ورزشی بررسی شده است(Weiss, 2001; Scanlan ,2003;Andrew ,2004)در واقع تصمیم و تمایل به ادامه دادن شرکت در فعالیت ورزشی و ادامه آن بسیار حیاتی است.
بدیهی است که هرچه که تعهد ورزشکاران به باشگاه و تیم ورزشی بالاتر باشد، می ‌تواند بر کارایی و اثربخشی آن تیم و باشگاه اثرگذار باشد. در واقع می ‌توان گفت که یکی از عوامل بقای تیم های ورزشی ادامه به فعالیت ورزشکاران آن تیم است. پس ایجاد این تعهد در ورزشکاران موضوعی مهم و تأثیر گذار است و باید عوامل ایجاد کننده تعهد را در ورزشکاران را شناخت. از سوی دیگر ورزشکاران به عنوان بخشی از مشتریان خدمات ورزشی محسوب می شوند که بررسی تهعد آنها در قالب مشتریان ورزشی مهم می‌نماید(فتحی، 1390).
به منظور فهم بهتر رفتار مشتریان، تحقیق حاضربه عنوان یک کار جدید در رابطه با بررسی مفهوم تعهد مشتری در کنار رضایتمندی مشتریان می‌باشد، تعداداندک سالن های بدنسازی، همراه با تعداد شرکت کنندگان اندک،همراه با استقبال سرد از ادامه به ورزش محقق را بر آن داشت تا برخی از عوامل را که بر روی رضایتمندی این اقشار موثرند را بررسی و تاثیر انها را بر تعهد ورزشی مورد مطالعه قرار دهد تا بدینوسیله بتوان از ان به عنوان یک الگو در افزایش تعهد ورزشی افراد استفاده کرد. مساله اصلی که محقق در پی بررسی آن می‌باشد این است که ارتباط عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان باشگاه‌های بدنسازی بانوان استان کرمان با تعهد ورزشی آنها بر اساس مدل تعهد ورزشی اسکانلان چگونه است؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در انجام این پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری مدیریت ورزشی مورد استفاده قرار مي‏گيرد):

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و ﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ورزﺷـﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ در ﺗـﺪاوم ﺷـﺮﻛﺖ آﻧـﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ در ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮد و ﺑﺎﺗﻼش ﭘﻴﮕﻴﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪيﻫﺎي ﺧـﺎص و ﻧﻴﺎز اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ورزﺷﻬﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد و این اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ 
را اراﺋﻪ داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دور از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﻳـﻞ واﻓـﺮ ﺑـﻪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ(ﺑﻬﻠﻜﻪ،1384). ﺳﻼﻣﺘﻲ و آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ. در آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻴﺶ از 33000 ﺗﺎﺳﻴﺴـﺎت ورزﺷـﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ وﺟﻮد دارد و ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﺎدﮔﻲ در اروﭘﺎ ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. در ﻳﻮﻧﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 1300 ﻣﺮﻛﺰآﻣﺎدﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ 311500 ﻣﺸﺘﺮي و درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺣﺪود 164/5 ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل دارد و اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺖ. در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺑﻘـﺎء و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖ (Afthinos,2005)
در سازمان های خدماتی به دلایلی از قبیل: تعداد کمتر مشتریان، تداوم بیشتر استفاده از خدمات توسط آنها، اهمیت بالای حفظ و تقویت روابط بلند مدت سازمان با مشتریان، روابط نزدیک تر و عمیق تر با مشتریان سبب شده است تا توجه به عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان به این سازمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار باشد (محمودی 1390). 
مدیران سازمان های خدماتی آگاهند که کیفیت برتر موجب عملکرد بهتر می شود و مزایایی چون وفاداری مشتریان، پاسخگویی به نیازهای آنها، رشد سهم بازار و بهره وری برای سازمان ها به ارمغان می اورد. آن ها کیفیت خدمات را به عنوان اهرمی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار می گیرند. این امر به شرطی محقق می شود که سازمان ها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را ادراک می کنند ( بیرامی ایگدر، 1391).
به طور کلی حفظ مشتری به دلیل به دست آوردن هزینه از مشتریان بر سوددهی دراز مدت اثر می گذارد. علاوه بر این، باقی ماندن مشتریان برای زمان طولانی تر برای ارائه دهنگان خدمات سود بیشتری خواهد آورد (المیری و همکاران، 1388)، زیرا مشتریان وفادار اغلب تمایل بیشتری برای خرید مجدد دارند همچنین، پول بیشتری در طول زمان مصرف می کنند (Romo Pérez et al. 2010). همانطور که گفته شد، رضایت مشتری اثری قوی بر قصد خرید مجدد و بطور کلی حفظ مشتری می گذارد (Ha et al. 2010). به این منظور سازمان های ورزشی به عنوان یک صنعت با موئلفه های خدمات، برای اطمینان از موفقیت های مالی طولانی مدت باید تلاش کنند تا به وسیله مشتریان به عنوان فراهم کننده خدمات با کیفیت بالا شناخته شوند (احمدی بزدی، 1391)
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮي و وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ زود آن ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪ(Allan,2004). اﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ آن را اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻴـﺪ ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴـﺪ. رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، از اﻳﻦ رو اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ(Fecikova,2004). ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ 10 ﺗﺎ 30 درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و ﻣـﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪام ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﺮده اﻧـﺪ و دﻟﻴـﻞ آن ﭼﻴﺴـﺖ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر از ﻣﻴﺰان ﺿﺮري ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﺷﺪه آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي ،ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﻠﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي آن داراي ﺳﻮراخ اﺳﺖ ﺗﺸـﺒﻴﻪ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ. ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻي ﺳـﻄﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﺰاف ﺑﺮاي ﺟﺬب آﻧﻬﺎ وارد ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و از ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺳـﻄﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از دﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ(ﻃﺎﻫﺮي،1381). 
فرض سنتی بر این است که رضایت مشتری منجر به وفاداری و حمایت مشتری می‌شود. این فرض در سال‌های اخیر توسط محققان به چالش کشیده شده است. داده های زیادی نشان می‌دهد مشتریانی که سطوح بالایی از رضایتمندی را ابراز نموده‌اند به برند‌های رقبا گرایش پیدا کرده‌اند. تحقیقات اخیر کوشیده اند مفهوم رضایت را به همراه تعهد بررسی کنند (Johnson, 2005).
نداشتن تعهد کافی (به عنوان یک قابلیت)و عدم روحیه رقابت‌گری در ورزشکاران می‌تواند یکی از عوامل نتایج ضعیف در میادین و عرصه¬های ورزشی باشد از طرفی در ارتباط با رشته بدنسازی در داخل کشور تحقیقات بسیار اندکی صورت گرفته است و چون یکی از پیامدهای مهم در رضایتمندی، ایجاد تعهد ورزشکاران است، به همین دلیل در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیرعوامل موثردر رضایتمندی مشتريان باشگاههاي بدنسازي خصوصي بانوان استان کرمان بر تعهد ورزشی بررسی شود. قابل توجه است که مدل تعهد ورزشی اسکانلان تا کنون در تحقیقات اندکی در ایران مورد استفاده قرار گرفته و تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که آن را در ایران مورد استفاده قرار می دهد. در این تحقیق متغیر تعهد به عنوان دستاورد و نتیجه رضایتمندی مورد توجه قرار خواهد گرفت. به علاوه تحقیقاتی که تا کنون رابطه رضایتمندی و تعهد را بررسی کرد‌ه اند بیشتر در حیطه رضایتمندی کارمندان و رابطه آن با رضایت شغلی را مورد بررسی قرار داده اند؛ تحقیق حاضر از این لحاظ نیز جدید است زیرا رابطه بین رضایتمندی و تعهد را در ورزشکاران مورد بررسی قرار می دهد که آن‌ها مشتریان ورزشی قلمداد می‌شوند.
نتایج این تحقیق می تواند : 1- در اختیار مدیران باشگاهها در جهت افزایش زمینه تعهد ورزشی مشتریان قرار گیرد .
2-    در اختیار مشتریان باشگاهها در جهت شناخت بیشتر از عوامل رضایت و خدمات باشگاهها قرار بگیرد.
3-    در اختیار مدیران و برنامه ریزان وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته تا زمینه های لازم جهت مشتری محوری در باشگاهها را به عنوان بخشی از استانداردهای لازم باشگاهها در نظر گرفته و اقدامات لازم را در این مورد فراهم سازند.

مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق):

رمضانی (1383)، در پایان نامه خود با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی بانوان در سطح شهر تهران به این نتیجه رسید که بین پایگاه اقتصادی و اجتماعی مشتریان با رضایتمندی مشتریان رابطه معناداری وجود دارد(رمضانی، 1383).
هاشمی (1386)، به مقایسه میزان رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی در زمینه بهداشت و ایمنی استخرها، نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی، تسهیلات مشتریان، امکانات و تجهیزات و منابع کالبدی، کیفیت منابع انسانی و نحوه مدیریت و برنامه ریزی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین داده های تحقیق نشان داد بین مشتریان زن و مرد هم در استخرهای سرپوشیده خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد(هاشمی، 1386).
بهلکه و همکاران (1387)، با بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده خصوصی به این نتیجه رسید که بهداشت وایمنی استخر، نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی مناسب، دارا بودن امکانات و تجهیزات مناسب، استفاده از مدیران و مربیان متعهد و متخصص در جذب مشتری برای استخرهای خصوصی تأثیر بسزایی داشته است(بهلکه و همکاران، 1387). 
گرونویل، فینک و پاستوره (2002)، در بررسی تأثیر سطح تسهیلات ورزشی بر رضایتمندی تماشاگران لیگ هاکی به این نتیجه رسید که بعد تسهیلات یک پیش بین قویتری برای رضایتمندی تماشاگران بود. همچنین کیفیت خدمات مطلوب از سوی پرسنل نیز تأثیر بیشتری بر رضایتمندی مشتریان دارد(Greenwell, Fink et al. 2002).
تئودوراکیس و همکارانش (2004)، در زمینه اندازه گیری رضایت مشتری در باشگاه های آمادگی در پرتغال به این نتیجه رسید که زنان در زمینه تجهیزات خدمات در مقایسه با مردان کمتر راضی بودند و اکثر افراد تحصیل کرده در زمینه تجهیزات و ذهنی اجتماعی حداقل رضایت داشتند(Theodorakis, Alexandris et al. 2004).
بودت (2006)، در مقاله خود با عنوان بررسی رضایت مشتری در باشگاه های سلامتی که بر روی 184 مشتری از 5 باشگاه سلامتی فرانسه انجام داد، نتایج نشان داد که 4 عامل در رضایتمندی مهم هستند. نتایج تحقیق پیشنهاد کرد که کیفیت فاکتورهای انسانی مثل رفتار کارکنان و فاکتورهای غیر ملموس مثل تصویرسازی در شکل گیری رضایت مشتریان تعیین کننده است(Bodet 2006).
کارو و گارسیا (2007) به ارزیابی فرایند رضایت مصرف کننده در رویدادهای ورزشی دوره ای و اثر تعدیل کننده انگیزش متمرکز شدند. آنها نشان دادند که در درجه اول عامل عاطفی (انگیختگی) باعث رضامندی می شود. عنصر شناختی نیز برای تعیین رضایتمندی و نیات رفتاری آینده و تجارب قبلی در این رابطه در فرآیند رضایتمندی مهم هستند. علاوه بر این انگیزه های ورزشی بر رابطه بین ادراک تجارب و رضایتمندی اثر تعدیل کننده می گذارد. همچنین رضایتمندی یک ارزیابی عاطفی برای افراد بسیار با انگیزه است (Caro and Garcia 2007).
(بیرامی و ایگدر 1391) بیان کردند که مدیران کیفیت خدمات را به عنوان هدفی برای ایجاد مزیت رقابتی به کار می گیرند این امر به شرطی محقق می شود که سازمانها بدانند مشتریان چگونه کیفیت خدماتشان را ادراک می کنند.
آندرو (2004)، رساله دكتراي خود را با عنوان «اثر همخواني رفتارهاي رهبري برانگيزش، تعهد، رضايت بازيكنان تنيس» به مورد اجرا گذاشت. تعداد 245 بازيكن تنيس از تمام سطوح NCAA در اين پژوهش شركت كردند، از آنها خواسته شد تا پس از تكميل كردن اطلاعات فردي، نسبت به پاسخگوي به سوالات چهار پرسشنامه اقدام كنند. اين چهار پرسشنامه عبارت بودند از: مقياس رهبري در ورزش، مقياس انگيزش ورزشي، مقياس تعهد ورزشي و پرسشنامه رضايت ورزشكار (بازيكن). تمامي اين پرسشنامه از طريق اينترنت در اختيار آزمودني‌ها قرار گرفت و با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ پايايي تمامي پرسشنامه‌ها سنجيده شد. از تحليل رگرسيون چند متغيره براي تعيين اثر متغيرهاي دموگرافي به سبك رهبري ترجيحي استفاده شد. به منظور پرهيز از مسائل ناشي از استفاده از نمرات متفاوت، تكنيك رگرسيون براي ارزيابي فرضيه همخواني (انسجام) رفتار رهبر بكارگرفته شد. دو گروه از معادلات رگرسيون چند متغيره محاسبه گرديد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه همخواني (انسجام) رفتارهاي رهبري ترجيح داده شده و درك شده مي‌توانند بر تعهد ورزشي و لذت ورزشي تاثير بگذارند. تمامي يافته‌ها براساس چارچوب مدل چند بعدي رهبري MML مورد بحث و بررسي قرار گرفته است (Andrew, 2004).
جانسون و همکاران (2005) در تحقیقی در رابطه با رضایتمندی و تعهد مشتریان در بخش خدمات دریافتند بین رضایتمندی و تعهد رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد رضایت مشتری به تنهایی برای وفاداری مشتری کافی نیست بلکه این سطح بالای تعهد مشتریان به سازمان است که باعث رفتار های  حمایتی و وفاداری مشتریان می‌شود (Johnson, 2005).

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف ، کلی، اهداف ويژه و كاربردي): 

هدف کلی:

هدف کلی از انجام این پایان نامه عبارتست از: تاثیرعوامل رضایتمندی مشتریان برتعهد ورزشی آنهادر باشگاههای بدنسازی بانوان استان کرمان.

اهداف ویژه:

1.    بررسی تاثیر ایمنی و بهداشت باشگاه‌های بدنسازی بر میزان رضایت مشتریان
2.    بررسی تاثیر نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی بر میزان رضایت مشتریان
3.    بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بر میزان رضایت مشتریان
4.    بررسی تاثیر امکانات و تجهیزات و منابع کالبدی  بر میزان رضایت مشتریان
5.    بررسی تاثیر کیفیت منابع انسانی بر میزان رضایت مشتریان
6.    بررسی تاثیر نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی باشگاه‌های  بدنسازی بر میزان رضایت مشتریان
7.    بررسی ارتباط بین رضایت‌مندی مشتریان و  میزان تعهد ورزشی آنها
8.    بررسی تاثیر هر یک از عوامل رضایتمندی بر تعهد ورزشی مشتریان بدنسازی
9.    بررسی ویژگی های جمعیت شناختی (میزان درآمد، سن و..)مشتریان باشگاه‌های بدنسازی بانوان استان کرمان

فرضيه‏ هاي تحقیق:

1. ایمنی و بهداشت باشگاه‌های بدنسازی بر میزان رضایت مشتریان تاثیر دارد.
2.  نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی بر میزان رضایت مشتریان تاثیر دارد.
3. کیفیت تسهیلات اعطایی بر میزان رضایت مشتریان تاثیر دارد.
4. امکانات و تجهیزات و منابع کالبدی  بر میزان رضایت مشتریان تاثیر دارد.
5. کیفیت منابع انسانی بر میزان رضایت مشتریان تاثیردارد.
6. نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی باشگاه‌های  بدنسازی بر میزان رضایت مشتریان تاثیر دارد.
7. بین رضایت‌مندی مشتریان و  میزان تعهد ورزشی آنها ارتباط مثبتی وجود دارد.
8. هریک از عوامل رضایتمندی بر تعهد ورزشی ورزشکاران تاثیر دارند.

تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

رضایتمندی : 
رضایت یا عدم رضایت مشتری عبارت است از قضاوت مصرف کننده از موفقیتها یا ناتوانی شرکت در برآورده کردن انتظارات مشتری که عمل کردن طبق انتظارات منجر به رضایت مشتری و برآورده نساختن انتظارات مشتری موجب عدم رضایت وی می شود (بیرامی ایگدر، 1391).
بهداشت 
تعريف مفهومي: علم سلامتي شامل استفاده از علوم و روش هايي که بشر براي پيشگيري و جلوگيري از بروز و اشاعه بيماري ها، طولاني نمودن عمر و ارتقاء سطح تندرستي و نيرو از طريق اگاهي وعمل نمودن فرد به فرد مردم به اصول ان، از راه کوشش هاي متشکل و دست جمعي مي باشد(کاظمی، 89).
ايمني :
تعريف مفهومي: راه هاي پيشگيري از حوادث و روش هاي مقابله با خطر در شرايط عادي و موارد اضطراري با استفاده از اموزش هاي لازم و استفاده از ابزار و وسايل مجهز به تجهيزات ضروري مي باشد(کاظمی، 89).
تعريف عملياتي: 
بهداشت و ايمني: منظور نمره اي است که مشتريان از پاسخ دادن به سئوالات 1-6 پرسشنامه رضايت مشتري به دست مي آورند.
مديريت :
تعريف مفهومي: اصطلاح مديريت به معني فرايند انجام کارها به طور اثربخش و کارامد به وسيله ديگران است. )رابینز، 1387)
مديريت هنر انجام دادن کار به وسيله ديگران است(علاقه مند، 1375).

برنامه ريزي :
تعريف مفهومي: تعيين و تعريف اهداف کمي و کيفي سازمان ها، ايجاد يک استراتژي کلي براي دستيابي به اين اهداف و سرانجام تدوين سلسله مراتبي جامع از برنامه ها براي تلفيق و هماهنگي فعاليت ها مي باشد(رابینز، 1387).
تعريف عملياتي: 
مديريت و برنامه ريزي: منظور نمره اي است که مشتريان از پاسخ دادن به سئوالات 23-25 پرسشنامه رضايت مشتري به دست مي آورند.
روابط انساني 
تعريف مفهومي: اصطلاح روابط انساني معمولا براي توصيف شيوه رفتار و کنش متقابل مديران با زيردستان به کار مي رود(علاقه مند، 1375).
تعريف عملياتي: منظور نمره اي است که مشتريان از پاسخ دادن به سئوالات 7-9 پرسشنامه رضايت مشتري به دست مي آورند.
باشگاه  ورزشی:
در این تحقیق به مکانی گفته می شود که حداقل یک رشته ورزشی در آن به فعالیت پرداخته می شود (محمودی، 1390).

محصول ورزشی :
 " محصول ورزشی به عنوان مجموعه یا ترکیبی از کیفیت ها، فرآیندها و امکاناتی که خریدار دریافت خواهد کرد، تعریف می شود "  (احمدی بزدی،  1391).
ﻣﺸﺘﺮي  :
 ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزي را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد (گوهر رستمی،1386).
تعهد ورزشی  : 
تعهد ورزشی  عبارت است از ساختار روانشناختی که نشان از تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی دارد. مدل تعهد ورزشی  (SCM) برای بررسی علت ادامه مشارکت افراد در ورزش های خاصی طراحی شده است(فتحی، 1390). تعهد ورزشی در این تحقیق چهار عامل را شامل می شود که عبارت از: تعهد، لذت ورزشی، محدودیت های اجتماعی و فرصت های مشارکت است و با 14 سوال اندازه گیری شده است. 
تعهد   :
 یک حالت و ساختار روانشناختی است که تمایل و تصمیم به ادامه‌ی مشارکت در ورزش را نشان می‌دهد. این بعد به مدل تعهد ورزشی مربوط می‌شود که با استفاده از 4 سوال اندازه گیری شده است.
لذت ورزشی   :
 لذت ورزشی به عنوان پاسخ احساسی و عاطفی مثبت به تجربه‌ی ورزشی تعریف شده است که احساسات تعمیم یافته چون لذت، شادی، دوست داشتن و سرگرمی را منعکس می کند . بعد لذت از خرده مقیاسهای تعهد ورزشی در این تحقیق با استفاده از 4 سوال انداره گیری خواهد شد.
محدودیت های اجتماعی   :
 این بعد انتظارات و هنجارهای اجتماعی هستند که احساس اجبار را برای ادامه‌ی فعالیت ایجاد می‌کنند. این فاکتور نشان می¬دهد که شرکت‌کنندگان ممکن است در نتیجه¬ی اجبار اجتماعی برای ماندن در فعالیت، این محدودیت را تجربه کنند‌. بعد محدودیت های اجتماعی در این تحقیق با استفاده از 3 سوال اندازه گیری شده است.
فرصتهای مشارکت   :
 این بعد به فرصت‌هایی گفته می شود که فقط از طریق ادامه‌ی مشارکت به دست می‌آیند(اسکانلان و همکاران، 1993). این عامل نشان می‌دهد که تعهد ورزشی از طریق فرصت¬های شرکت در فعالیت ورزشی، تأثیر می‌پذیرد(فتحی، 1390). بعد فرصت مشارکت در این تحقیق با استفاده از 3 سوال اندازه گیری خواهد شد.

روش شناسی تحقیق:

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل انجام پایان نامه / رساله به تفكيك): 

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش ﻫـﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪاي و ﺷـﻴﻮهﻫـﺎي ﻣﻴـﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده خواهد شد. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺼﻞ دوم ﻛﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺪﻧﺴﺎزي و آﮔﺎه ﺷﺪن از ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي آﻧﻬﺎ ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ خواهد بود.

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

جامعه آماری تحقیق تمای مشتریان باشگاههای بدنسازی استان کرمان خواهند بود که پس از تعیین تعداد دقیق باشگاهها و محاسبه تعداد مشتریان آنها، حجم نمونه و روش نمونه گیری تعیین خواهد شد.

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها :

به منظور توصیف اطلاعات از آزمون‌های آمار توصیفی نظیر میانگین و درصد فرآوانی استفاده خواهد شد. طبیعی بودن توزیع داده‌ها با استفاده از آزمون k-s  (کلوموگروف اسمیرنف) بررسی خواهد شد. به منظور بررسی روابط بین متغیر ها از ضریب همبستگی و به منظور بررسی تاثیر متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک از  رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه استفاده خواهد شد.  کلیه آزمون های فوق توسط نرم افزار spss انجام می شوند. به منظور ارائه مدل از یافته های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری  در نرم افزار لیزرل استفاده خواهد شد.

منابع:

1.    الميري، مجتبي؛ نادريان جهرمي، مسعود؛ سلطان حسينی، محمد؛ نصر اصفهاني، عليرضا و رحيمي، محمد. (1388). " بررسي عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه ها. " نشریۀ حرکت، شمارۀ 3، صص 73-61.
2.    باقري، قدرت اله و همکاران. (1384). ارتباط بين سبک‌هاي رهبري مربيان فوتبال با ميزان تعهد و تحليل¬رفتگي بازيکنان، نشريۀ علوم حرکتي و ورزش، جلد اول، شماره5، صفحه40-23.
3.    بیرامی ایگدر، جمال‌الدین. (1391)." تعیین ارتباط بین ابعادکیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاچیان لیگ برتر والیبال و کورس سوارکاری گنبد کاووس "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
4.    جلیله وند،سعید و جلیل ابراهیمی، باران. (1385). "ارزیابی و نظرسنجی مشتریان از خدمات و محصولات سه صنعت دریایی". هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران.
5.    جهاندیده، محمدعلی، 1386، ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرای مدیران و ابعاد تعهد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.
6.    ﺣﺴﻦ زاده ، ﻣﻬﺮداد. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ورزﺷﻲ .اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﺮﺳﻤﺎن. ﭼﺎپ اول. 1384.
7.    حمیدی، مهرزاد،(1382)، ارتباط بين ساختار سازمانی، اثر بخشی و تعهدسازماني در حوزه اي ستادی سازمانهای ورزشی كشور، رساله دكتري دانشکده تربیت بدني دانشگاه تهران
8.    رابينز ، استيفن پي ، دي سترو، ديويد اي ، مباني  مديريت ، ترجمه اعرابي ، سيد محمد ، حميد رفيعي ، محمد علي ، اسراري ارشاد، بهروز ، تهران ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، چاپ هفتم ، ص 19و72، 1387.
8.    روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبد الحمید. (1389). "مدیریت بازاریابی". انتشارات سمت، چاپ چهاردهم.
9.    سالامون، مایکل؛ دبلیو مارشال، گریک؛ دبلیو استوارت، النور. (1389). "بازاریابی: افراد واقعی، انتخاب های واقعی. " ترجمه ونوس، داور؛ کرمی، مسعود. موسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
10.    سلطان حسيني، محمد. (1382). رابطه بين سبك رهبري مديران دانشكده‌ها و گروه‌هاي آموزشي كانون كنترل و تعهد سازماني خود واعضاي هيأت علمي رشته تربيت‌بدني. رساله دكترا. دانشگاه تربيت‌معلم.
11.    عسگریان، فریبا؛ فرجی دانا، احمد؛ گودرزی، محمود؛ جعفری افشار. (1384). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 1377 و 1380. " نشریۀ حرکت، صص 43-25.
12.      علاقه مند ، علي ، مقدمات مديريت ورزشي، تهران، انتشارات دانشگاه پيام نور، چاپ پانزدهم ، ص 11 و 139، 1385
13.    فتحی، حسن.(1390). " رابطه بین رفتارهای رهبری مربیان و تعهد ورزشی بازیکنان در لیگ برتر جودوی ایران". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان.
14.    کاتلر، فیلیپ. آرمسترانگ، گری. (1389) " اصول بازاریابی. " ترجمه زارع، مهدی. انتشارات مدیر فردا، چاپ دوازدهم.
15.    کاظمی، حمیدرضا. (1389). "بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر مشهد" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
15.    گلشنی، جلال .(1380 ). بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی و تکلیف‌گرایی مدیران با تعهد کارکنان  اداره تربیت‌بدنی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
15.    گوهر رستمی، حمیدرضا. (1386). "ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺪﻧﺴﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
16.    محمودی، احمد.(1390). "مقایسۀ کیفیت خدمات در باشگاههای دولتی و خصوصی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
17.    معماری، ژاله؛ خبیری، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ کاظم نژاد، انوشیروان؛ یداللهی، جهانگیر. (1387). "مدل سازی آميختة بازاريابی صنعت ورزش کشور. " نشریۀ حركت، شمارة ۳۵، صص: ۶۷.
18.    نیکوفر ، مرتضی. (1385). ارتباط بین مدیریت تبدیلی و تبادلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان  سیستان و بلوچستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
19.    هاشمی، سید مهدی(1386). "مقایسۀ رضایتمندی مشتریان استخر های سرپوشیده دولتی و خصوصی استان مازندران" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.

20.    Anderson, E. W., and Sullivan, M. W. (1993). “The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms.” Marketing science, 125-143.
21.    Andrew, D.S. Patrick (2004).The Effect of Congruence of Leadership Behaviors on Motivation Commitment, and Satisfaction of College Tennis players. Doctoral Dissertation, Florida State University.
22.    Bodet, G. (2006). "Investigating customer satisfaction in a health club context by an application of the tetraclasse model." European Sport Management Quarterly 6(2): 149-165.
23.    Caro, L. M., and Garcia, J. A. M. (2007). "Consumer satisfaction with a periodic reoccurring sport event and the moderating effect of motivations." Sport Marketing Quarterly, 16(2), 70.
24.    Dimitriades, S. Z. (2006). Customer satisfaction, loyalty and commitment in service organizations Some evidence from Greece. Management Research News Vol. 29 No. 12, pp. 782-800.
25.    Fullerton, G. (2005), ‘‘How commitment both enables and undermines marketing relationships’’, European Journal ofMarketing, Vol. 39 No. 11-12, pp. 1372-88.
26.    Greenwell, T. C., J. S. Fink, et al. (2002). "Assessing the influence of the physical sports facility on customer satisfaction within the context of the service experience." Sport Management Review 5(2): 129-148.
27.    Ha, H. Y., Janda, S., and Muthaly, S. K. (2010). "A new understanding of satisfaction model in e-re-purchase situation." European Journal of Marketing, 44(7/8), 997-1016.
28.    Romo Pérez, V., Chinchilla Minguet, J. L., and García Freire, M. (2010). "Sports management services: the dimensions of quality."
29.    Scanlan, T.K., Russell, D.G., Beals, KP & Scanlan, L.A. (2003). Project on elite athlete commitment PEAK): II: A direct test and expansion of the sport commitment model with elite amateur sportsman. Journal of Sport and Exercise Psychology, 5, 377-400.
30.Scanlan, T. K., Carpenter P. J., Schmidt, G. W., Simons, J. P., & Keeler, B. (1993). An introduction to the Sport Commitment Model. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15,115.

30.    Theodorakis, N. D. and K. Alexandris (2008). "Can service quality predict spectators' behavioral intentions in professional soccer?" Managing Leisure 13(3-4): 162-178.
31.    Tsitskari, E., Tsiotras, D., and Tsiotras, G. (2006). “Measuring service quality in sport services.” Total Quality Management & Business Excellence, 17(5), 623-631.
32.    Van Leeuwen, L., Quick, S., and Daniel, K. (2002). “The sport spectator satisfaction model: A conceptual framework for understanding the satisfaction of spectators.” Sport Management Review, 5(2), 99-128.
33.    Weiss, M. R., Kimmel, L. A., & Smith, A. L. (2001). Determinants of sport commitment among junior tennis players: Enjoyment as a mediating variable. Pediatric Exercise Science, 13, 131-144.
34.    Zins, A.H. (2001), ‘‘Relative attitudes and commitment in customer loyalty models’’, International Journal of Service IndustryManagement, Vol. 12 No. 3, pp. 269-94.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۶/۲۹
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

آموزش انجام پروژه و پایان نامه ارشد | فرمت های رفرنس دهی

[...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۷
|
سینا
رفرنس دهی در پایان نامه

رفرنس دهی در پایان نامه

در این بخش از آموزش رفرنس دهی در انجام پایان نامه به ارائه نکاتی مهم در ارتب [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۵
|
سینا
نحوه نگارش منابع پایان نامه

نحوه نگارش منابع پایان نامه

در [...]

۱۳۹۹/۰۸/۰۳
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
تیر و مرداد سال جاری زمان اعلامی سازمان سنجش برای ازمون دکتری و ارشد سال 99

تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون های ارشد و دکتری

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان سنجش کشور، زمان برگزاری آزمون های ورود به دانشگاه ها در تمامی مقاطع تغییر یافته [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون های TOEFL و IELTS اعلام خواهد شد

تکمیل رزومه در شرایط کرونا | آزمون های بین المللی زبان تا 31 اردیبهشت تعطیل می باشند

تکمیل رزومه در شرایطی که کرونا بسیاری از مراکز علمی داخلی و خارجی را به تعطیلی کشانده است یکی از دغدغه های مهم [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۸
|
ابن سینا
رمدسیویر | اولین دارویی که برای درمان کووید19 در آمریکا مجوز گرفت

داروی درمان کرونا | رمدیسویر تا سه روز در سرتاسر امریکا فروخته می‌شود

بنا به اعلام اداره کل غذا و داروی ایالات‌متحده امریکا داروی جدیدی به نام رمدسیویر به‌منظور [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۳
|
ابن سینا
زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 در هاله‌ای از ابهام

آزمون کنکور ارشد و دکتری سال 99 | اعتراض‌ها به برگزاری کنکور ارشد و دکتری در شرایط کرونا ادامه دارد.

بنا به گزارش سازمان سنجش نامه‌های متعددی از سراسر کشور در اعتراض به زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری سال 99 [...]

۱۳۹۹/۰۲/۰۸
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب