انجام پایان نامه ارشد جغرافیا | نمونه فصل پنجم

5 - 1 نتيجه گيري

حوضه‏ مورد مطالعه در انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر‏ در مختصات‏ جغرافيائي39 1749 تا50 26 49 طول‏شرقي و 28 07 37 تا  33 17 37  عرض شمالي واقع شده است. مساحت حوضه فوق 66/99 کیلومتر مربع بوده و محیط آن 20/56 کیلومتر و طول بزرگترين آبراهه آن 97/25 كيلومتر است. حداكثر ارتفاع آن 2865 متر (كوه گلوله) و حداقل ارتفاع آن 65 متر(درخروجي حوضه) مي‏باشد.ارتفاع متوسط حوضه در حدود 5/1347 متر است. 

ـ از نظر توپوگرافي محدوده مورد مطالعه منطقه اي کوهستاني مي باشد که مي توان آن را به واحدهاي واحدکوهپایه ای و كوهستاني كم ارتفا ع، واحد كوهستاني نسبتاً مرتفع،واحد كوهستاني بسيار مرتفع تقسيم نمود. توپوگرافي حوضه به همراه خصوصيات فيزيکي آن مثل مساحت، شيب، شکل حوضه، ارتفاع زياد و غیره باعث شده حوضه درمقابل ريزشهاي جوي بخصوص زمانيکه با شدت و يا مداومت همراه باشد نسبتاً آسيب پذير نشان دهد بويژه درمناطقي که پوشش گياهي حوضه موردتخريب قرارگرفته و اين موجب تشديد رواناب و ايجاد سيلاب درسطح حوضه مي گردد. 

ـرودخانه گشت رودخان جزء حوضه‏هاي منتهي به تالاب انزلي محسوب مي‏شود كه به لحاظ زمين‏شناسي از ويژگيهاي بارز حوضه ‏هاي منتهي به تالاب مي توان وسيع بودن واحد جلگه‏اي رودخانه‏ها و برونزد سنگهاي ‏قديمي ‏دگرگونيهاي گشت و اسالم - شاندرمن اشاره نمود. سازندهاي پرکامبرين که از کهن ترين سنگهاي شناخته شده در استان گيلان محسوب مي گردند در واحدهاي MT و MTG وQ  مشخص شده که واحد MT آن شامل فيليت شيستي و مگاشيست به همراه ميان لايه هاي کوارتزي است رخنمون طبقات فيليت در حوضه گشت رودخان در ارتفاع 800 تا 1000 متري بصورت نواري کشيده و از غرب تا مرکز دره را در بر مي گيرد. واحد MTG شامل شيست و گنيس هاي بيو تيت دار  و بطور محل آ مفيبول دار است که به مجموعه دگرگوني گشت تعلق دارد و بخشهاي زيادي از قسمت شمالي رودخانه از ارتفاع 500 تا 900 متري و بخشهاي مرکزي، شرقي و غرب حوضه و همچنين در قسمت جنوبي از ارتفاعات بالاتر از 2500 متر در مناطقي چون کوه گلوله را در بر مي گيرد. واحد Q شامل سنگ فيليت و ميکاشيست با تداخل کوارتز بصورت نوار باريکي از کوه پيرسرا درغرب تا قسمتهاي مرکزي حوضه کشيده شده است. 

ـ از نظر ژئو مورفولوژي حوضه گشت رودخان منطقه اي کوهستاني است که اختلاف زياد ارتفاع بين دو نقطه ورودي و خروجي حوضه موجب تفاوت خصوصيات دمائي شده و در تمام نقاط مرتفع در فصل سرد سال بجاي باران برف مي بارد در نتيجه از نظر اشکال سطح زمين (مرفولوژيکي) دو محدوده در سطح منطقه قابل تفکيک است بخشهاي شمالي ـ شمال شرقي  حوضه تحت سلطه عوامل آبي اشکال حاصل از عملکرد آب وجود دارد، در بخشهاي جنوبي و جنوب غربي آثار عملکرد برف، يخ و ذوب تدريجي برف و يخبندان مشاهده مي گردد بعبارت ديگر بخشهاي کم ارتفاع تحت تأثير اقليم معتدل ومرطوب قرار دارد و بخشهاي مرتفع از اقليم مجاور يخچالي (پريگلاسير) متأثر مي‏گردد. 

ـ از نظر پوشش گياهي اين حوضه داراي پوشش گياهي بسيار غني و جنگلهاي بکر و دست نخورده زيادي است که البته در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر کم کم از پوشش گياهي انبوه جنگلي کاسته شده و به وسعت مراتع افزوده مي گردد از نظر پوشش گياهي حوضه به زمينهاي کشاورزي، جنگلي و مرتع تقسيم مي شود : 
زمينهاي کشاورزي در پايين دست حـوضه در جايي که شيب کم است و بر پهنـاي دره افـزوده مي‏گردد و زمينهاي آبرفتي که به کشت چاي و برنج مي پردازند. اراضي جنگلي که حدود 55/80 کيلومتر مربع از مساحت حوضه را در بر مي گيرد وپوشش جنگلي آن متناسب با ارتفاع و داراي گونه‏هاي جنگلي متفاوتي از جمله راش، ممرز، توسکا، بلوط. .. مي باشد. اراضي مرتعي در ارتفاعات بالا قرار مي گيرد و در فصول گرم به عنوان چرا گاه براي دامدارا ن قابل استفاده است و پوشش گياهي آن از نوع آلاله، شبدر سفيد و زرد، کاهو وحشي و. .. مي باشد. 

ـ خاکهاي حوضه نيز تحت تأثير آب (آبهاي زير زميني و آبهاي ذخيره فصلي) تشکيل و تکامل يافته و معمولاً خاکهاي هيدرومورفي در آن زياد مي باشد. هوموس در محدوده مورد مطالعه با ضخامت10 – 5 سانتي متر و رنگ قهوه اي تيره که فعاليت خوب بيولوژيکي مي باشد در اغلب سطوح مشهود مي باشد و فقط در بعضي از نقاط بعلت شيب تند و از بين رفتن پوشش علفي (ناشي از چراي بي رويه و ديگر فعاليتهاي انساني و عدم اعمال مديريت حفاظتي و حمايتي) هوموس قبلي از بين رفته و تشکيل هوموس ممکن نبوده و اثرات فرسايشي از طريق شسته شدن لايه فوقاني خاک محسوس بوده و شيارهاي فرسايشي در خاک ايجاد شده است. به طور کلي  از نظر طبقه بندی فائو  در حوضه ی گشت رودخان خاکها اسیدی نمیه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین، خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق یکنواخت بابافت سنگین و خاکهای اسیدی عمیق با بافت متوسط تا سنگین وجود دارد.

ـ از نظرآب و هوايي با توجه به موقعيت حوضه به لحاظ قرارگيري در عرضهاي ميانه، وضعيت توپوگرافي، ورود توده هواهاي مختلف وشرايط اقليمي حاکم بر منطقه و در نتيجه فراهم آمدن رطوبت کافي و عامل صعود، مکانيسم وقوع بارش در منطقه آسان مي‏گردد. بر اساس آمار 25 ساله تغييرات محسوسي در بارندگيهاي سالانه مشاهده مي شود به طوري که کمترين مقدار بارندگي با ارتفاع 5/1306 ميليمتر در سال 74 – 1373 و بيشترين مقدار بارندگي در سال 72  - 1371  با ارتفاع 2452 ميليمتر روي داده است متوسط بارندگي ساليانه حوضه نيز 1/1670 ميليمتر با انحراف معيار 71/ 270  و ضريب تغييرات ساليانه 21/ 16 % مي باشد و با توجه به ميانگين متحرک 5 ساله درسالهاي اخير بارندگي به تدريج کاهش يافته است. براساس  برآورد متوسط بارندگي  حوضه در هيچ ماهي‏کمتر از 4/98 ميليمتر نيست و اين بيانگر آن است که اقليم حوضه از نوع مرطوب مي‏باشد. از نظر توزيع بارندگي ماهيانه ماه شهريور با متوسط بارندگي 3/254 ميليمتر داراي بيشترين و خرداد با 4/98 ميلي متر بارندگي داراي کمترين مقدار بارندگي مي باشد روند بارندگي دراين حوضه نشان مي‏دهدکه کمترين ريزش در فصل پاييز و بيشترين بارندگي درفصل بهار مي‏باشد. البته زمستان با8/486 ميلي‏متر بعد از بهار داراي بارندگي زيادي است، بيشترين فرسايندگي باران درماه شهريور به مقدار 73/37 بوده و کمترين مقدار آن در ماه خرداد 65/5 مي باشد که بيشترين فرسايندگي باحداکثر بارندگي و کمترين مقدار فرسايندگي با کمترين مقدار بارندگي همراه مي‏باشد. از نظر روزهاي برفي در حوضه گشت رودخان بطور متوسط 9 روز از سال با ريزش برف همراه است که از نظر تعداد روزهاي برفي، ماه بهمن داراي بيشترين روزها و ماه آذر داراي کمترين روز برفي مي‏باشد. روند تغييرات دما در حوضه نشان مي دهد که بيشترين ميزان دما در مرداد به مقدار 1/25 درجه سانتيگراد و کمترين مقدار دما در بهمن ماه با 4/6 درجه سانتيگراد همراه بوده و متوسط درجه حرارت سالانه 5/15 درجه سانتيگراد مي باشد، تعداد روزهاي يخبندان حوضه 5/28 روز در سال که دي ماه با 11 روز بيشترين و آبان با1/0 کمترين روزهاي يخبندان را دارا مي باشند به دليل مجاورت با درياي خزر و پوشش گياهي نسبتاً خوب رطوبت نسبي سالانه حوضه 9/83 درصد است که ماه آذر با 6/ 88 بيشترين رطوبت ماهيانه و مرداد ماه با 5/78 کمترين رطوبت را دارا مي باشد. ميزان تبخير در فصل تابستان و در ماه تير با 8/134 ميلي متر بيشترين و در ماه بهمن با 9/ 18 ميلي متر کمترين مقدار تبخير مي باشد و حداقل تبخير با حداقل دما همراه مي باشد. اين حوضه به جهت موقعيت جغرافيايي خاص خود و مرطوب بودن زمين و تراکم پوشش گياهي از تبخير و تعرق قابل ملاحظه اي برخوردار مي باشد که حدود1/ 874 ميلي متر در سال است. 
از نظر ساعت آفتابي و مقدار ابر ناکي نيز در حوضه گشت رودخان در طول سال 154 روز آسمان به طورکامل يا به طور قابل ملاحظه اي از ابر پوشيده مي شود وبيشترين ابرناکي در ديماه با 21 روز و کمترين د ر خرداد با 7 روز آسمان پوشيده ا ز ابر مي باشد و به طورکلي در هيچ ماهي آسمان کاملاً تهي از ابر نمي‎باشد و با توجه به همين  و ضعيت ابرناکي با طول ساعات آفتابي رابطه معکوس دارد يعني در ماهايي که آسمان داراي پوشش ابري بيشتري است منطقه داراي ساعات آفتابي با ميانگين 78 ساعت در دي ماه مي‎باشد از نظر سرعت باد نيز بيشترين سرعت باد در ماه ارديبهشت با سرعت 4/ 2  متر بر ثانيه و کمترين سرعت باد مربوط به ماه شهريوربا سرعت 5/ 1 متر بر ثانيه است و در ماههاي خرداد و تير و مرداد و شهريور باد را به صورت نسيم ملايم و مطبوع شاهد هستيم با توجه به ويژگيهاي ذکر شده و قرار گرفتن حوضه در منطقه اي کوهستاني طبقه بندي اقليمي با روشهاي مختلف انجام گرفت و مشخص شدکه حوضه از آب و هواي بسيار مـرطوب برخـوردار مي‏باشد که همين شرايـط باعث مي‏شود که حوضه در ماههـايي از سال بخصوص در ارتفاعات پوشيده ازبرف بوده و درماههـايي نيز از هواي مطبـوع و  خوب برخوردار باشد. از نظر مقداررواناب ماهانه مشخص مي‏شود که افزايش رواناب در فصل پاييز به دليل بارندگي بسيار زياد (رژيم باراني مديترانه‏اي) و در فروردين ماه به دليل افزايش دما ذوب برف صورت گرفته و به رواناب موجود اضافه مي شود. بنابراين مي توان گفت که رژيم برفي و باراني کنترل کننده دبي پيک و سيلاب در طول سال مي باشد لذا با توجه به شرايط منطقه بايد از پوشش گياهي حوضه محافظت نمود و از تخريب آن توسط عوامل انساني (تغيير کاربري زمين. ...) در حد امکان جلوگيري به عمل آورد که در اين صورت حوضه همچنان پايداري خود را حفظ خواهد نمود. از نظر مخاطرات طبیعی بیشترین عواملی که حوضه ی گشت رودخان را مورد تهدید قرار می دهد می توان به سیلاب، فرسایش و لغزش اشاره نمود. 

5-2 پاسخ به فرضیه

در انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر به فرضیات زیر پاسخ داده شد.

- مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین، لغزش و...) در ساختار کنونی حوضه گشت رودخان نقش دارد.
 با توجه به بررسی های صورت گرفته در انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر و مندرجات موجود در  فصل یافته های تحقیق و مواد و روشها بیشترین خطراتی که حوضه ی گشت رودخان را مورد تهدید قرار می دهد سیلاب، فرسایش و لغزش می باشد، بنابراین این مخاطرات در ساختار طبیعی حوضه گشت رودخان تاثیر دارد. بطور مثال تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی باعث وجود انواع فرسایش در حوضه شده و هریک از فرسایش خود مخاطرات بخصوصی را بدنبال خواهد داشت. لذا مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله، رانش زمین، لغزش و...) در ساختار کنونی حوضه گشت رودخان نقش دارد وپاسخ فرضیه فوق مثبت می باشد. 

 5-3 پیشنهادها 

با توجه به مطالعات صورت گرفته در انجام پایان نامه ارشد جغرافیا حاضر از وضع‏ موجود و بررسي ها و محاسباتي‏ که در منطقه مورد مطالعه‏ به عمل ‏آمده پيشنهادهای زيررا جهت‏ حفظ ومديريت محيط مفيد دانسته تا بتوانيم درکنترل مخاطرات محیطی ويا مهار سيلاب موفق باشيم:

1 - افزايش ارتفاع پل هاي محدوده مورد مطالعه و متناسب نمودن آنها با حداکثر بارندگي محتمل در حوضه و حداکثر دبي سيلاب
2 - آگاه نمودن مردم منطقه به خطرات ناشي از قطع درختان، تغيير کاربري زمين از جنگل به کشت چاي، توسط مراکز ترويج و يا ارگانهاي مسئول مي تواند قدم بسيار مثبتي در حفظ جنگل و اکوسيستم طبيعي محيط حوضه باشد  . 
 3- سازماندهي مسير رودخانه در قسمتهايي که حساسيت بالايي دارد چون برش پاي دامنه ممکن است مواد فراواني را با شدت زياد به جريان آب تحويل دهد و يا باعث ريزشهاي انبوهي از مواد گردد و اين عامل بار سيلابها را تا چندين برابر افزايش مي دهد و آن را به صورت جريان گلي در مي آورد 
4 – جلوگيري ازشخمهاي غلط که درجهت شيب درمناطق باشيب  15– 10 درصد انجام مي گيرد. 
5 - با توجه به کوهستاني بودن منطقه و شيب زياد و زمان تمرکز کم در آبراهه هاي حوضه احتمال وقوع طغيانهاي شديد و سيل آسا به طور دوره اي زياد مي باشد لذا در اسقرار سکونت گاه هاي حاشيه رودخانه، پيش بيني هاي لازم به عمل آورده شود.
6 - نحوه استفاده از زمين در افزايش حاصلخيزي خاکها و يا از بين رفتن آنها بسيار مؤثر است در مناطقي از حوضه که کشت و کار در آن رايج است حتي الامکان با تشويق کشاورزان و برگزاري کلاسهاي آموزشي روش هاي مناسب شخم به آنها آموزش داده شود تا از ميزان برداشت خاک توسط جريانات سطحي ممانعت بعمل آيد. 
7 -. احياء جنگلهاي از بين رفته و اعمال مديريت صحيح در امر حفظ و بهره برداري از آن.  
8 – مطالعه گسترده اقليمي و تجزيه و تحليل عوامل و عناصر اقليمي و محاسبه دوره هاي مختلف بازگشتي
9 - وجود رودخانه اصلي و ساير رودخانه هاي کوچک باعث شکل گيري توانهاي آبي بالقوه در اين محدوده شده که با برنامه ريزي صحيح مي توان از آن بهره برداري مناسبتري نمود. 
10-. قطع جنگل بطور وسيع در حال انجام است که براثر اين عمل کوتاه شدن زمان تمرکز رودخانه حتمي مي باشد لذا بايد تمهيدات اکيد در قطع اصولي و احياء مراتع بالادست به عمل آورده شود.
11- گسترش طرحهاي آبخيزداري در حوضه بويژه احياء و تقويت پوشش گياهي

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه ارشد جغرافیا با آکادمی ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

در این بخش از اموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری جغرافیا نمونه فصل پنجم پا [...]

۱۴۰۰/۰۲/۲۰
|
سینا
انجام پایان نامه روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی دز بخش های مختلف را می توانید به راحتی در [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۹
|
سینا
آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

به منظور آموزش انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر در این بخش نمونه فصل سه پایان [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۸
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب